La­ger­bäck vars­ler man­ge end­rin­ger

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Nor­ges lands­lags­sjef Lars La­ger­bäck vars­ler man­ge end­rin­ger i star­telle­ve­ren til pri­vat­lands­kam­pen mot hjemlandet Sve­ri­ge i kveld.

La­ger­bäck har hatt to da­ger et­ter 1-1-kam­pen mot Tsjek­kia, og han har sendt hjem to spil­le­re fra lands­la­get i To­re Re­gi­ni­us­sen og Ste­fan Jo­han­sen. Den nye lands­lags­sje­fen har vært ute et­ter å set­te en stam­me i det nors­ke la­get, men ser at det vil bli fle­re end­rin­ger til Sve­ri­ge-kam­pen.

FIN­NE EN STAM­ME

– Jeg må fin­ne den ba­lan­sen så mye som mu­lig. Vi får se et­ter tre­nin­gen og an­tall spil­le­re og se hvor­dan de rea­ge­rer. Men det kjen­nes ut som vi vil gjø­re re­la­tivt man­ge end­rin­ger et­ter halv­an­net døgn, sa La­ger­bäck på presse­kon­fe­ran­sen i går på Ul­le­vaal sta­dion.

Sarps­borgs An­ders Trond­sen ble dril­let på midt­ba­nen på tre­ning. Han er blant dem som kan ven­te seg spille­tid.

VIK­TIG TEST

– Han kom­mer sann­syn­lig­vis til å få spille­tid, ja, vars­let lands­lags­sje­fen.

Ole Sel­næs, som so­net ka­ran­te­ne mot Tsjek­kia, og som har én kamp igjen av sin ute­sten­gel­se for munn­bru­ken mot dom­mer­ne et­ter Aser­bajd­sjan-kam­pen, kan også få spille­tid i pri­vat­lands­kam­pen.

– Jeg put­tet ham ikke på tri­bu­nen mot Tsjek­kia for­di jeg had­de et valg. Han fikk ikke være noe an­net sted. Jeg sy­nes det var bra at han fikk kjen­ne oss. Så det var hele opp­leg­get med å kal­le ham inn. Han er en av dem som kan være en del av en stam­me om han fort­set­ter å gjø­re det bra for Saint-étien­ne, sa La­ger­bäck.

– Den­ne kam­pen blir vel­dig vik­tig for å tes­te spil­le­re for å få svar, slik at jeg kan bru­ke det når jeg til høs­ten skal se på stam­men i la­get, la han til.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Lands­lags­tre­ner Lars La­ger­bäck er på le­ting et­ter en stam­me for lands­la­get og vil gøre man­ge end­rin­ger til kam­pen mot Sve­ri­ge i kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.