Kasirye ute­stengt i to år for mel­do­nium­bruk

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Doms­ut­val­get i Nor­ges Idretts­for­bund har dømt vekt­løf­te­ren Ruth Kasirye til to års ute­sten­gel­se for bruk av det for­bud­te stof­fet mel­do­ni­um.

Kasirye har fått et fra­drag på ti må­ne­der og 16 da­ger for ilagt sus­pen­sjon og for­sin­kel­ser i saks­be­hand­lin­gen, he­ter det i en mel­ding fra Kasiryes ad­vo­kat­sel­skap, Bull & Co.

Doms­ut­val­get fes­tet der­med ikke lit til le­gens ut­ta­lel­se om at Ruth Kasirye kun fikk mel­do­ni­um som akutt medi­sinsk be­hand­ling i fem da­ger. Doms­ut­val­get leg­ger imid­ler­tid til grunn at hun ikke tok mel­do­ni­um for å juk­se.

– Ruth Kasirye er skuf­fet over at Doms­ut­val­get ikke trod­de på le­gens ut­ta­lel­ser i den­ne sa­ken. Det var enighet om at det skrift­li­ge ma­te­ria­let var for­bun­det med stor usik­ker­het, og vi had­de reg­net med at le­gens opp­kla­ring skul­le være til­strek­ke­lig be­vis for at Ruth Kasirye kun fikk mel­do­ni­um som akutt medi­sinsk be­hand­ling i fem da­ger. I så fall skul­le hun vært fri­fun­net, sier Kasiryes ad­vo­kat, Mor­ten Ju­stad John­sen i Bull & Co Ad­vo­kat­fir­ma.

Kasirye del­tok un­der OL i Bei­jing i 2008. Da var hun også norsk flagg­bæ­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.