Fløy vant topp­kamp

Faedrelandsvennen - - SPORT - PREBEN JEN­SEN, for Fløy

Et­ter 2-1-sei­e­ren borte mot Pors, top­per Fløy fort­satt ta­bel­len.

Et­ter for­ri­ge ukes 6-0-sei­er mot Sola had­de Mat­tias og hans menn god tid til å leg­ge en slag­plan mot Tom­my Svin­dal Lar­sen sitt opp­rykk­s­tip­pe­de Pors. Et lag som i lik­het med Fløy sat­ser hardt på opp­rykk til 2. di­vi­sjon.

Kam­pen star­tet jevnt med fle­re sjan­ser til beg­ge lag, uten at noen av dem klar­te å om­set­te sjan­se­ne til mål. Pors had­de en av­slut­ning som smel­te i tverr­lig­ger blant an­net. Men så et­ter en halv­time fikk sco­rings­kåte Dar­dan hull på byl­len og gjor­de sitt tien­de mål for se­son­gen. Sco­rin­gen kom et­ter et smart løp hvor han luk­tet bal­len på ba­kers­te, og stup­hea­det bal­len i nota. Pors-til­hen­ge­re på tri­bu­nen men­te det var noe urett­fer­dig og mot spil­lets gang. Ti mi­nut­ter et­ter sco­rin­gen kom Ask Mik­kel­sen ale­ne gjen­nom med keeper, men sat­te bal­len like til side for mål.

Andre­om­gan­gen star­tet med et stort Pors-press mot Fløy-må­let, hvor de skap­te fle­re sto­re sjan­ser. Men keeper Sa­mu­el og stop­per­ne fikk kla­rert unna og Fløy klar­te et­ter hvert å ri av pres­set. Ask Mik­kel­sen ble så byt­tet ut for Hal­land­vik, som kom inn og ga jer­net på topp. Et­ter bare et par mi­nut­ter på ba­nen var han og Dahlum ale­ne to mot en mot Pors-må­let, hvor Hal­land­vik av­slut­tet uten å få klem i kula og bal­len gikk til ut­spark.

Med 25 mi­nut­ter igjen å spil­le fikk Pors ut­lig­nin­gen de ja­get et­ter. Se­bas­ti­an Fred­rik­sen sco­ret et­ter at Pors kom til inn­legg som ble slått mel- lom keeper og for­svar. Mat­tias og Ni­ko­la tok så grep og sat­te inn Tveit for Vo og flyt­tet Hal­land­vik ned sen­tralt på midt­en. Kam­pen gikk over i en stil­lings­krig helt fram til midt­stop­per og gla­dia­tor Nagle­stad send­te Fløy i le­del­sen igjen et­ter 75 spil­te mi­nut­ter. Heg­gi la inn fra kan­ten av 16-me­te­ren og traff Nagle­stad som kun­ne smel­le bal­len i mål fra fem me­ter. 2-1 Fløy!

Pors kjem­pet vi­de­re og ja­get ut­lig­ning på ny. De kom til fle­re sjan­ser med å lem­pe bal­len opp, men sco­ret ikke. Med fem mi­nut­ter igjen ble Wich­ne byt­tet ut for Jo­han­sen, og Fløy sto bra imot Pors-ja­get. Rett før slutt ble Dahlum klip­pet ned på 20 me­ter og ble lig­gen­de. Han ble bå­ret av ba­nen og ble byt­tet ut med Lau­dal. På­føl­gen­de fri­spark gikk rett i mu­ren og ble kla­rert unna. Det gikk mot over­tid og Pors send­te nes­ten alle menn i an­grep. Fløy kon­tret så med Hal­land­vik som smel­te en av­slut­ning i stan­gen.

Det hele end­te 2-1 til Fløy, som vant topp­kam­pen og be­fes­tertsin po­si­sjon på top­pen av ta­bel­len. Man­ge slit­ne Fløyspil­le­re et­ter kamp­slutt vit­net om en sterk krige­sei­er som kos­tet kref­ter, men som smak­te uhy­re godt. Med da­gens sei­er er det hele ni po­eng mel­lom la­ge­ne som ved se­song­start ble tip­pet å kjem­pe om opp­rykk.

Lør­da­gens Fløy 11’er:

Dir­scher – Skage­stad, Nagle­stad, Nor­heim, Har­ris – Vo, An­der­sen, Dahlum – Dres­haj, Ask Mik­kel­sen, Wich­ne. Inn­byt­te­re: Mar­kus­sen, Lau­dal, Jo­han­sen, Hal­land­vik, Tveit og Si­gurdsen.

ARKIVFOTO: FÆDRE­LANDS­VEN­NEN

Et­ter lør­da­gens sei­er le­der Fløy fort­satt sin av­de­ling i 3. di­vi­sjon med god mar­gin til Start 2. Fra venst­re: Hen­rik André Dahlum, Mag­nus Ask Mik­kel­sen, John Olav Nor­heim, Mat­tias An­ders­son (tre­ner), Dar­dan Dres­haj, Sa­mu­el Dir­scher og Mag­nus Hal­land­vik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.