Man læ­rer mye rart på kurs.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - BIRGITTE KLÆKKEN

Jeg har hørt at det man ikke tar i bruk umid­del­bart, ofte går rett i glemme­boka. Trik­set er å ta den nye lær­dom­men i bruk med en gang. På et foto­kurs jeg gikk på en gang, lær­te jeg å ta en ny vei til job­ben hver dag. Slik skul­le man som jour­na­list få med seg mer av det som skjer i lo­kal­sam­fun­net, være mer til ste­de og få nye im­pul­ser. Så ofte som mu­lig, prø­ver jeg ut små va­ria­sjo­ner. Dron­nin­gens­gate iste­den­for Råd­hus­gata. Rundt Galge­berg­tan­gen iste­den­for Mar­viks­vei­en. Nå om som­mer­en er fa­vo­rit­ten å tril­le syk­ke­len gjen­nom en myld­ren­de Mar­kens, for så å syk­le utom Gjeste­hav­na, for­bi By­stran­da, rundt Tan­gen og så hjem. Det er ikke all­tid om­vei­en fø­rer til kon­kre­te re­por­ta­sjer i avi­sen, men en god opp­le­vel­se blir det uan­sett. God om­vei til deg også!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.