Et stort sam­funns­pro­blem

Det sis­te året har an­tal­let an­mel­del­ser av sek­su­el­le over­grep mot barn økt med 27 pro­sent. Det kre­ver økt år­vå­ken­het fra oss alle.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

In­ter­nett gir over­gri­pe­re nes­ten grense­løse mu­lig­he­ter. Barn i fat­ti­ge land fil­mes, og fil­me­ne vi­dere­sel­ges. Dar­kroom-etter­forsk­nin­gen i Ber­gen har av­dek­ket nors­ke menn som be­stil­ler uli­ke ty­per over­grep på nett, barn blir lok­ket i fel­ler av over­gri­pe­re som ly­ver om sin iden­ti­tet – krea­ti­vi­te­ten og gru­som­he­te­ne er om­fat­ten­de.

For net­tet får mye av skyl­den for øk­nin­gen i over­g­reps­tal­le­ne som kom i en fersk rap­port fra Po­liti­di­rek­to­ra­tet.

Om­fan­get og ska­den bare én over­gri­per kan for­år­sa­ke, har også blitt be­ty­de­lig stør­re, pa­ral­lelt med in­ter­nett­bru­ken. For net­tet får mye av skyl­den for øk­nin­gen i over­g­reps­tal­le­ne som kom i en fersk rap­port fra Po­liti­di­rek­to­ra­tet. Det gir over­gri­pe­re mu­lig­he­ter og til dels skjul­te sce­ner for sin kri­mi­na­li­tet. Ofre og for­nær­me­de kan være man­ge.

An­ne-lise Far­stad, le­der i Sta­tens barne­hus i Kris­tian­sand, er ikke over­ras­ket over tal­le­ne. Hun be­kref­ter over­for Fædre­lands­ven­nen at an­tal­let av­hør av barn som har opp­levd sek­su­el­le over­grep har økt be­ty­de­lig hos dem.

De fers­ke tal­le­ne fra po­li­ti­et vi­ser en kraf­tig øk­ning i an­tall an­meld­te sek­su­al­lov­brudd ut­ført mot men­nes­ker i alle al­ders­grup­per. Men det er mot barn i al­de­ren 14 til 16 år den størs­te øk­nin­gen er å fin­ne. På fem år er an­tall an­mel­del­ser økt fra 239 til 733. Po­li­ti og myn­dig­he­ter hå­per at den­ne øk­nin­gen også skyl­des at folk har blitt flin­ke­re til å mel­de fra og an­mel­de. De me­ner det er en økt be­visst­het rundt det­te, og at det med­fø­rer la­ve­re ters­kel for å si i fra.

Men det er en for­fer­de­lig er­kjen­nel­se at det­te ennå er et så stort sam­funns­pro­blem i Nor­ge. Når vi vet hvor ska­de­de barn blir, hvor om­fat­ten­de trau­mer og vans­ke­lig­he­ter de får si­den i li­vet, så må vi alle være år­våk­ne for den­ne kri­mi­na­li­te­ten og som sam­funns­bor­ge­re vars­le når vi mis­ten­ker at over­grep el­ler sek­su­ell ut­nyt­tel­se fin­ner sted. Og det er vik­tig at første­lin­jen over­for bar­na – sko­ler, barne­ha­ger og helse­søst­re – er dril­let i å lese tegn og sym­pto­mer på at noe ikke er som det skal. Og at po­liti­myn­dig­he­ter hånd­te­rer det­te som det det er – bru­tal kri­mi­na­li­tet mot våre sva­kes­te, våre barn. Det­te må vi ha fo­kus på og res­sur­ser til å fore­byg­ge og stop­pe.

An­ne-lise Far­stad hos Sta­tens barne­hus Kris­tian­sand for­tel­ler om en øk­ning i an­tall av­hør av barn i over­g­reps­sa­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.