95 barn har meldt fra i år

Sta­dig fle­re barn mel­der fra om over­grep i Ag­der. I strid med lo­ven øker også vente­ti­den før bar­na kom­mer til av­hør.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

– Jeg kun­ne øns­ke at det ikke var sant, men jeg må dess­ver­re be­kref­te at det stem­mer. Vi har hatt en så kraf­tig øk­ning av an­meld­te sa­ker at vi ofte ikke kom­mer i mål med av­hør av bar­na in­nen fris­ten, sier fun­ge­ren­de le­der ved av­snitt for vold og sek­su­el­le over­grep i Ag­der po­liti­dis­trikt, Ani­ta Kle­ve­land.

Man­dag skrev Fædre­lands­ven­nen at an­tal­let an­mel­del­ser av sek­su­el­le over­grep mot barn har økt med 27 pro­sent i Nor­ge.

27 PRO­SENT ØK­NING I AG­DER

Po­li­ti­et i Ag­der be­kref­ter at de na­sjo­na­le tal­le­ne også er re­el­le for Sør­lan­det.

– Vi har mer­ket en stor øk­ning det sis­te året. Ikke bare an­tall for­nær­me­de, men også an­tall sa­ker. Det er be­kym­rings­ver­dig, og en svært trist ut­vik­ling. Sam­ti­dig er det bra at fle­re barn vå­ger å si ifra, sier Kle­ve­land vi­de­re.

I 2017 har po­li­ti­et i Ag­der re­gist­rert 95 barn un­der 18 år som for­nær­met i se­de­lig­hets­sa­ker (vold­tekt, in­cest og and­re sek­su­el­le hand­lin­ger). Av dis­se er hele 66 barn un­der 14 år.

Tal­let er en øk­ning på nær­me­re 27 pro­sent fra sam­me pe­rio­de i fjor. In­nen juni 2016 had­de po­li­ti­et i Ag­der re­gist­rert 75 barn som for­nær­met i se­de­lig­hets­sa­ker, og 170 barn in­nen året var omme. Av de 170 var 108 barn un­der 14 år.

– Det er fle­re fak­to­rer som bi­drar til øk­nin­gen. Av­dek­king av mørke­tall og økt fo­kus har vært av­gjø­ren­de. Sam­ti­dig har det de­fi­ni­tivt vært en re­ell øk­ning av over­grep på nett, også i vårt dis­trikt, sier po­liti­le­de­ren.

REK­KER IKKE TIDSFRISTEN

Iføl­ge norsk lov skal barn som har vært ut­satt for sek­su­el­le over­grep av­hø­res in­nen en uke etter an­mel­del­sen er le­vert. Po­li­ti­et i Ag­der be­kref­ter at de ved fle­re an­led­nin­ger ikke kla­rer å hol­de fris­ten.

– Det er utro­lig trist, men det hand­ler om res­sur­ser. Den sis­te ti­den har vi blant an­net hatt et stort ka­pa­si­tets­pro­blem ved Barne­hu­set i Kris­tian­sand, sier Kle­ve­land.

Barne­hu­sets opp­ga­ve er å sør­ge for til­rette­lag­te av­hør av barn, ung­dom og voks­ne med psy­kisk ut­vik­lings­hem­ming som har vært ut­satt for sek­su­el­le over­grep el­ler vold.

– I de sis­te må­ne­de­ne har vi av fle­re sam­men­sat­te år­sa­ker hatt fle­re frist­brudd enn tid­li­ge­re, sier An­ne-lise Far­stad, le­der i Sta­tens barne­hus Kris­tian­sand.

I april måt­te nes­ten halv­par­ten av de for­nær­me­de bar­na ven­te over tidsfristen før po­li­ti­et i Ag­der had­de tid til av­hør.

STO­RE KONSEKVENSER

Frist­brudd kan med­føre sto­re konsekvenser for bar­na.

– Det er svært ne­ga­tivt for bar­na. De kan blant an­net be­gyn­ne å glem­me ting, el­ler så or­ker de ikke pra­te om det len­ger. På den må­ten går be­vis­ma­te­ria­le tapt, sier Kle­ve­land.

Kle­ve­land på­pe­ker at det kre­ves mer res­sur­ser til po­li­ti­et og barne­hu­set for å løse pro­ble­met.

– Vi sli­ter vel­dig med res­sur­ser. Jeg har vært le­der her i ett år, og det har vært utro­lig trav­le da­ger. Det er helt nød­ven­dig med mer per­so­nell for å kun­ne hånd­te­re det­te på en god måte, sier Kle­ve­land vi­de­re.

FOTO: JA­COB BUCHARD

An­tal­let an­mel­del­ser av sek­su­el­le over­grep mot barn har økt med 27 pro­sent i Nor­ge. – Tal­le­ne er re­el­le også i vårt dis­trikt, sier le­der ved av­snitt for vold og sek­su­el­le over­grep i Ag­der po­liti­dis­trikt, Ani­ta Kle­ve­land.

Fædre­lands­ven­nen had­de i går ho­ved­opp­slag på over­grep mot barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.