Et sam­funns­pro­blem

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Iføl­ge Bar­ne-, ung­doms-, og fa­mi­lie­di­rek­to­ra­tet (Buf­dir) har 15 pro­sent av nors­ke kvin­ner og menn opp­gitt at de har vært ut­satt for en el­ler fle­re for­mer for sek­su­el­le over­grep før fyl­te 18 år.

Jen­ter er langt of­te­re ut­satt enn gut­ter, der mer enn 1 av 5 nors­ke kvin­ner har opp­gitt at de har vært ut­satt for over­grep i barn­dom­men.

– Det­te er et kjempe­stort sam­funns­pro­blem, jeg kun­ne øns­ke at jeg had­de et godt svar på hvor­for det skjer så ofte. Det er dess­ver­re rea­li­te­ten, så må det være et mål for alle in­stan­ser at vi skal få slutt på det, sier Kle­ve­land.

Hun me­ner imid­ler­tid at mer fo­kus er et mål på vei­en.

– Først og fremst er det es­sen­si­elt at folk tar inn­over seg at det­te fak­tisk skjer, og for­står al­vo­ret i det. Det vil også være nød­ven­dig med fle­re hold­ning - og hand­lings­kam­pan­jer, og ge­ne­relt et stør­re fo­kus og mer til­rette­lag­te res­sur­ser, sier po­liti­le­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.