Svein Ove Ue­land an­satt som opp­vekst­di­rek­tør

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VE­GARD DAMSGAARD

Svein Ove Ue­land (57) blir ny opp­vekst­di­rek­tør i Kris­tian­sand, fore­lø­pig fram til kom­mune­sam­men­slå­in­gen.

Det ble en­stem­mig ved­tatt av kom­mu­nal­ut­val­get tirs­dag, uten vi­de­re de­batt. 57 år gam­le Svein Ove Ue­land er med det kon­sti­tu­ert som opp­vekst­di­rek­tør i Kris­tian­sand fra 30. juni. An­set­tel­sen gjel­der fram til ny di­rek­tør kan til­tre per­ma­nent, se­nest in­nen 30. juni 2018.

Da­gens opp­vekst­di­rek­tør, Arild B. Re­kve (64), fra­trer sin stil­ling 30. juni. Han har de sis­te sju åre­ne hatt det øvers­te an­sva­ret for Kris­tian­sands grunn­sko­ler og barne­ha­ger.

Svein Ove Ue­land har i lik­het med Re­kve lang farts­tid fra kom­mu­nen. Han er i dag virk­som­hets­le­der for bar­ne- og fa­mi­lie- tje­nes­ter i Kris­tian­sand.

Ord­fø­re­ren har ut­talt at fast an­set­tel­se av ny di­rek­tør bør skje i for­stå­el­se med Song­da­len og Søg­ne kom­mu­ner, med til­tre­del­se fra 1. ja­nu­ar 2020.

Spørs­må­let må av­kla­res med de to øv­ri­ge kom­mu­ne­ne så snart fel­les­nemn­da for kom­mune­sam­men­slå­in­gen er kon­sti­tu­ert, tid- ligst 23. juni. Nor­malt vil den­ne type an­set­tel­ses­pro­sess ta seks til ni må­ne­der.

Konsti­tu­e­ring av Ue­land som mid­ler­ti­dig opp­vekst­di­rek­tør, skjer i for­stå­el­se med de til­lits­valg­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.