Lett for Li­ne (16) å kjø­pe øl

Én av tre bu­tik­ker i Vest-ag­der sel­ger al­ko­hol til mindre­åri­ge, vi­ser ny un­der­sø­kel­se.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LENA RUSTAN FIDJESTAD lena.fidjestad@fvn.no

– Jeg har for­søkt å kjø­pe al­ko­hol i fle­re bu­tik­ker, og har lyk­tes seks gan­ger. De fles­te gan­ge­ne har jeg ikke blitt spurt om le­gi­ti­ma­sjon. Hvis de spør, sier jeg at jeg har glemt det hjem­me. Da har jeg ved en­kel­te til­fel­ler fått kjø­pe li­ke­vel, med be­grun­nel­se om at jeg ser gam­mel nok ut, be­skri­ver 16-åri­ge Li­ne Mæ­sel Wad­kin.

I høst gjen­nom­før­te hun kon­trol­ler i Kris­tian­sand for av­holds­or­ga­ni­sa­sjo­nen for unge, Ju­ven­te. Tall fra de­res «Skjen­ke­kon­troll», som ble lagt fram den­ne uken, vi­ser at 34 pro­sent av bu­tik­ke­ne som ble tes­tet i Vest-ag­der, solg­te al­ko­hol­hol­dig drik­ke til mindre­åri­ge i pe­rio­den mel­lom som­mer­en 2016 og de­sem­ber.

12-ÅRINGER FÅR KJØ­PE

I kom­mu­ne­ne Kris­tian­sand, Song­da­len, Søg­ne, Lin­des­nes, Man­dal og Lyng­dal ble det til sam­men gjen­nom­ført 55 kon­trol­ler.

– Ung­dom helt nede i 12-års­al­de­ren har fått kjø­pe al­ko­hol i kon­trol­le­ne. Det er sykt. De får ikke lov til å lyve om al­de­ren, går nor­malt kledd, og blir ikke smin­ket opp, for­kla­rer søs­ter Ka­ja Mæ­sel Wad­kin (19), som er med på kon­trol­ler som an­stands­per­son i til­fel­le det opp­står pro­ble­mer i bu­tik­ke­ne.

På «Skjen­ke­kon­troll»-si­de­ne kan du se sta­ti­stikk for­delt på en­kelt­kom­mu­ner og bu­tik­ker.

AN­NER­LE­DES I AUST-AG­DER

I Aust-ag­der, re­pre­sen­tert ved Grim­stad og Lil­le­sand, ble det ikke solgt al­ko­hol til mindre­åri­ge på to­talt 16 for­søk. Fyl­ket kan der­med skil­te med null pro­sent, sam­men med Hed­mark.

I hele Nor­ge gjen­nom­før­te Ju­ven­te 711 kon­trol­ler i til sam­men 584 mat­bu­tik­ker og vin­mono­pol i 90 kom­mu­ner. Det ble solgt al­ko­hol til mindre­åri­ge i 30 pro­sent av bu­tik­ke­ne.

Kon­trol­lø­re­ne er Ju­ven­te-med­lem­mer mel­lom 12 til 16 år, som prø­ver å kjø­pe al­ko­hol uten le­gi­ti­ma­sjon.

IKKE OVER­RAS­KET

Det er or­ga­ni­sa­sjo­nens tien­de un­der­sø­kel­se. Ju­ven­te-le­der Øyvind Kind Ro­bert­sen er ikke over­ras­ket over tal­le­ne som kom­mer fram.

– Tal­le­ne har vært sta­bi­le de sis­te åre­ne. De vi­ser at et sys­tem ba­sert på den en­kel­te bu­tikk­ar­bei­ders skjønn i vur­de­ring av kun­dens al­der, ikke fun­ge­rer, me­ner han.

Ro­bert­sen sier at han også er opp­gitt over at få av brud­de­ne som opp­da­ges gjen­nom skjen­ke­kon­troll-ord­nin­gen fø­rer til reak- sjo­ner.

– TY­DER På SLURV

– Un­der­sø­kel­sen un­der­byg­ger at fle­re salg til mindre­åri­ge ikke fan­ges opp av kom­mu­na­le kon­trol­ler. Ju­ven­te har der­for satt fram krav om at det bør inn­fø­res le­gi­ti­ma­sjons­plikt når man kjø­per al­ko­hol. I til­legg øns­ker vi fle­re kon­trol­ler på be­viss­te tids­punkt, og at brudd føl­ges opp med re­ak­sjo­ner fra kom­mu­nen det gjel­der.

Om tal­le­ne i Ag­der-fyl­ke­ne sier han føl­gen­de:

– Null pro­sent i Aust-ag­der er bra, men sam­ti­dig er det få bu­tik­ker som er tes­tet der. Vest-ag­der lig­ger litt over lands­gjen­nom­snit­tet, noe som ty­der på slurv og dår­li­ge in­tern­ru­ti­ner.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

F.v.: Ka­ja og Li­ne Mæ­sel Wad­kin. Li­ne har fått kjø­pe al­ko­hol seks gan­ger når hun har ut­ført kon­trol­ler for or­ga­ni­sa­sjo­nen Ju­ven­te. Bu­tik­ken er til­fel­dig valgt, og ikke spe­si­fikk for sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.