«Lur­ele­gen» dømt til feng­sel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

34-årin­gen som lur­te til seg pen­ger ved å utgi seg for å være lege, er dømt til to og et halvt års feng­sel.

be­dra­ge­ri­et av en Ms-syk kvin­ne vår­en og som­mer­en 2016. 34-årin­gen utga seg da for å være nevro­ki­rurg med spe­sia­li­tet på MS, og hev­det at hun vil­le or­ga­ni­se­re en tur til USA for be­hand­ling.

I lø­pet av noen må­ne­der fikk 34-årin­gen 132.871 kro­ner av den Ms-syke kvin­nen og to and­re, pen­ger som an­gi­ve­lig skul­le gå til Usa-tu­ren. Kvin­nen er nå til­kjent 80.000 kro­ner i er­stat­ning for kren­kel­se­ne hun ble ut­satt for i for­bin­del­se med lu­re­ri­et.

Un­der retts­sa­ken i Aust-ag­der ting­rett er­kjen­te den 34 år gam­le kvin­nen straff­skyld på samt­li­ge punk­ter i den om­fat­ten­de til­ta­len mot hen­ne.

– Det er mu­lig at det er noe som er galt med meg. Jeg ten­ker ikke som dere and­re. Had­de jeg klart å for­stå meg selv, så had­de jeg klart å slut­te. Men det kla­rer jeg ikke, sa 34-årin­gen i ret­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.