Ki­no­en le­ve­rer mil­lion­ut­byt­te til ei­er­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

Nye strømme­tje­nes­ter tar ikke knek­ken på ki­no­en. Re­kord­be­søk fø­rer til at Kris­tian­sand kom­mu­ne kan ta et ut­byt­te på over fem mil­lio­ner.

– Be­sø­ket på ki­no­en har holdt seg sta­bilt si­den åtti­tal­let. I den­ne pe­rio­den har det vært sta­dig nye til­bud, men kino­fil­men hol­der like- vel stand. Vi ser også at de som ser mye film på strømme­tje­nes­ter også går mest på kino, sier Pet­ter Be­ne­stad, styre­le­der for Kino Sør.

Kino Sør be­står av ki­no­ene i Kris­tian­sand, Aren­dal og Far­sund. I fjor økte inn­tek­te­ne fra bil­let­ter og kiosk fra 62 til 68 mil­lio­ner. Over­skudd etter skatt ble på 7,7 mil­lio­ner.

Fil­mer som Py­ro­ma­nen og Kon­gens Nei har vært vik­ti­ge bi­drags­yte­re til re­sul­ta­tet.

På lands­ba­sis var 2016 det bes­te kino­året si­den 1983.

Kris­tian­sand kom­mu­ne ei­er 51 pro­sent av ak­sje­ne i Kino Sør. Si­den ki­no­en i Aren­dal er en del av Kino Sør, hav­ner alt­så kino­inn­tek­ter i Aren­dal til slutt i by­kas­sa i Kris­tian­sand. Om­trent 20 pro­sent av inn­tek­te­ne til Kino Sør, rundt 13 mil­lio­ner i 2016, kom­mer fra Aren­dal.

– Det­te er et re­sul­tat av at Aren­dal kom­mu­ne valg­te å sel­ge ut sin kino, så det var et øns­ke fra dem. Men så er det jo kino­pub­li­ku­met i Kris­tian­sand som i all ho­ved­sak bi­drar til det po­si­ti­ve re­sul­ta­tet, sier Re­na­te Hæ­ge­land, styre­le­der i Kris­tian­sand Kino Hol­ding som er hel­eid av Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Kom­mu­nal­ut­val­get i Kris­tian­sand kom­mer tro­lig til å ved­ta et ut­byt­te fra ki­no­en på 5,5 mil­lio­ner.

FOTO: ARKIV

Kino­di­rek­tør ved Kris­tian­sand Kino, Kim Skar­ning An­der­sen opp­lev­de godt be­søk i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.