Eks-ad­vo­kat dømt til ube­tin­get feng­sel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

På­tale­myn­dig­he­ten men­te ting­ret­tens dom var for mild. Nå har lag­manns­ret­ten end­ret straf­fen fra sam­funns­straff til ube­tin­get feng­sel.

Tid­li­ge­re Grim­stad-ad­vo­kat Ha­rald Øy­vin Hol (46) ble i ja­nu­ar dømt til 180 ti­mers sam­funns­straff av Aust-ag­der ting­rett. På­tale­myn­dig­he­ten, som had­de bedt om sju må­ne­ders feng­sel, men­te re­ak­sjo­nen var for mild og an­ket dom­men til Ag­der lag­manns­rett.

Lag­manns­ret­ten har nå fast­satt straf­fen til seks må­ne­ders feng­sel. Halv­par­ten ble gjort be­tin­get, slik at tre må­ne­der må so­nes i feng­sel.

Eks-ad­vo­ka­ten har er­kjent å ha un­der­slått 50.000 kro­ner fra et døds­bo i sep­tem­ber 2013, samt 350.000 kro­ner fra en pri­vat stif­tel­se i ja­nu­ar 2015. Pen­ge­ne ble se­ne­re til­bake­be­talt.

FORSØKTE å UNNGÅ KONKURS

46-årin­gen job­bet som ad­vo­kat i Grim­stad fra 2011 til han le­ver­te fra seg be­vil­lin­gen i au­gust 2014. I ok­to­ber 2014 be­gyn­te han i job- ben som bygge­saks­le­der i Lil­le­sand kom­mu­ne, en jobb han fort­satt har.

Han ble styre­le­der for Gud­run Ug­lands Le­gat i 2011, et verv han be­holdt også etter han slut­tet som ad­vo­kat i 2014.

Lag­manns­ret­ten leg­ger til grunn at un­der­sla­get fra stif­tel­sen i ho­ved­sak ble be­nyt­tet for å unngå konkurs etter et krav fra skatte­myn­dig­he­te­ne.

– Jeg men­te at skatte­kra­vet var feil. Det er ikke ment som en unn­skyld­ning for at jeg tok pen­ge­ne, men skatte­eta­ten kom etter­på fram til at de var enig i at kra­vet var feil og jeg har nå fått tilbake over 500.000 kro­ner, for­tal­te 46-årin­gen da sa­ken ble be­hand­let som en til­stå­el­ses­sak i AustAg­der ting­rett.

«VOKSTE HAM OVER HO­DET»

Mannen har for­klart at han slet med helse­pla­ger i pe­rio­den un­der­sla­ge­ne ble be­gått. Lag­manns­ret­ten leg­ger til grunn at helse­pla­ge­ne før­te til at ut­ford­rin­ge­ne i ad­vo­kat­fir­ma­et «vokste ham over ho­det». Dis­se om­sten­dig­he­te­ne og den ufor­be­hold­ne til­stå­el­sen har hatt be­tyd­ning i for­mil- den­de ret­ning.

Ret­ten kon­klu­de­rer li­ke­vel med at han må idøm­mes en ube­tin­get feng­sels­straff.

«Når ad­vo­ka­ter urett­mes­sig for­gri­per seg på be­trod­de mid­ler, re­pre­sen­te­rer det et al­vor­lig til­lits­brudd som kre­ver streng straffe­re­ak­sjon», he­ter det i dom­men.

Fædre­lands­ven­nen har vært i kon­takt med 46-årin­gen, som opp­ly­ser at han ikke øns­ker å kom­men­te­re sa­ken. Det er ukjent om noen av par­te­ne vil anke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.