Star­ter mot Man­dal i 2018

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Ved­ta­ket i Stor­tin­get be­tyr at ut­byg­gin­gen av vei­en kan star­te i lø­pet av et år. Den er plan­lagt slik:

Kris­tian­sand – Man­dal Øst: Førs­te bygge­trinn er strek­nin­gen fra Breimyr­krys­set i Kris­tian­sand til Ho­lum­krys­set i Man­dal. Plan­lagt byggestart er mai 2018 og byg­gin­gen er be­reg­net til å ta om­trent tre år.

Ho­lum­krys­set – Man­dals­elva: Den sis­te bi­ten inn til Man­dal har plan­lagt byggestart i star­ten av 2020. Pro­sjek­tet om­fat­ter også ny fyl­kes­vei til Ime. Mo­tor­vei­en er plan­lagt fer­dig medio 2022.

Man­dals­elva – Her­da­len i Lyng­dal: Nye Vei­er job­ber med en al­ter­na­tiv tra­sé og har ikke tatt stil­ling til når ar­bei­det skal star­te. Det kan bli i 2022.

Iføl­ge Nye Vei­er vil den førs­te strek­nin­gen bli lyst ut på an­bud al­le­re­de i sep­tem­ber.

AR­KIV­FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Det blir fire bomstasjoner mel­lom Kris­tian­sand og Man­dal. Med brik­ke kan pri­sen bli rundt 56 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.