Alarm­an­leg­ge­ne tes­tes i dag

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

I dag klok­ka 12 kom­mer Si­vil­for­sva­rets si­re­ner og ty­fo­ner til å gjal­le over hele lan­det. To­talt skal rundt 1.250 vars­lings­an­legg tes­tes.

Det er sig­na­let «Vik­tig mel­ding – lytt på ra­dio» som sen­des over si­re­ne­ne i alle kom­mu­ner som har mon­tert sli­ke an­legg. Sig­na­let sen­des i tre se­ri­er med ett mi­nutts opp­hold mel­lom se­rie­ne.

Det fin­nes også to and­re sig­na­ler: ett som vars­ler an­komst av fiendt­li­ge fly, samt et «fa­ren over»-sig­nal, men i test­si­tua­sjo­ner be­nyt­tes ikke dis­se sig­na­le­ne.

Vars­lings­sys­te­met ble bygd ut un­der den kal­de kri­gen, og det blir tes­tet i ja­nu­ar og juni hvert år.

Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB) me­ner det fort­satt er vik­tig å be­nyt­te sli­ke sig­na­ler etter­som det er et sys­tem som fun­ge­rer, uav­hen­gig av mo­bil­dek­ning el­ler and­re tek­nis­ke al­ter­na­ti­ver.

Vars­lings­an­leg­ge­ne kan bli brukt bå­de i fred og krig for å vars­le be­folk­nin­gen ved akutt fare. I freds­tid for ek­sem­pel ved ulyk­ker ved in­du­stri­an­legg med på­føl­gen­de ut­slipp av gif­ti­ge el­ler far­li­ge stof­fer.

Un­der tog­ulyk­ken i Lille­strøm i april 2000, da et pro­pan­tog kol­li­der­te med et gods­tog, ble også Si­vil­for­sva­rets sig­nal­an­legg tatt i bruk til vars­ling da folk måt­te eva­ku­eres.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.