Tes­ter rødt lys i Kjos­krys­set

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Vil tra­fikk­lys i Kjos­buk­ta ska­pe lan­ge køer og kaos på Vågs­bygd­vei­en? Den­ne uka ut­fø­res det tes­ter for å få svar på spørs­må­let.

– Fra tirs­dag til fre­dag i rush­ti­den mor­gen og etter­mid­dag vil vi si­mu­le­re lys­re­gu­le­ring av Kjos­krys­set, der Hol­skog­vei­en mø­ter Vågs­bygd­vei­en, sier av­de­lings­in­ge­ni­ør Leif Kåre Skif­te­nes i Sta­tens veg­ve­sen.

Tid­li­ge­re må­lin­ger har vist at det i rush­ti­den kan ta nær­me­re fem mi­nut­ter for bus­ser å kom­me fra Hol­skog­vei­en og inn på Vågs­bygd­vei­en i ret­ning Kvadraturen. Fra høs­ten skal ru­ten til M2 (me­tro­bus­sen) leg­ges om, slik at det vil gå en buss hvert tien­de mi­nutt fra Hol­sko­gen og inn på Vågs­byg­vei­en. Da øns­ker en ikke at bus­se­ne skal bli stå­en­de i kø.

– Vi ten­ker oss en løs­ning der me­tro­bus­se­ne ut­sty­res med en gps-sen­der som auto­ma­tisk gir grønt lys når de kom­mer til Vågs­bygd­vei­en. Det vi først må fin­ne ut om en slik løs­ning vil med­føre for lan­ge køer på den sterkt tra­fik­ker­te Vågs­bygd­vei­en. En ord­ning med en or­di­nær lys­re­gu­le­ring har til nå vært vur­dert som En per­son ble kjørt til syke­hus etter en ar­beids­ulyk­ke tirs­dag mor­gen. Ar­beids­ulyk­ken skjed­de på Ty­hol­men. Ar­bei­de­ren falt ned fra et stil­las, og ble frak­tet til syke­hus for be­hand­ling. Mannen ble sendt vi­de­re til Ul­le­vål med al­vor­li­ge ska­der. Akutt­mot­ta­ket meld­te i går etter­mid­dag at man­nens til­stand er sta­bil. Ar­beids­til­sy­net ble vars­let etter ulyk­ken for å gjø­re un­der­sø­kel­ser på ste­det. helt uak­tu­ell, sier si­vil­in­ge­ni­ør Mag­nus Fre­stad Nygaard i Viano­va

På det mes­te i etter­mid­dags­rush­et kan det pas­se­re 1250 bi­ler i én kjøre­ret­ning på Vågs­bygd­vei­en i Kjos­buk­ta. Der­for vil en or­di­nær lys­re­gu­le­ring kun­ne re­sul­te­re i lan­ge køer.

– Vi ser for oss at det vil gi rundt 40 se­kun­ders stopp på Vågs­bygd­vei­en for hver gang en buss hjel­pes fram ved hjelp av lys­re­gu­le­ring. En slik ord­ning vil jo også in­ne­bære at bus­ser som kom­mer fra byen på Vågs­bygd­vei­en får rødt lys på Vågs­bygd­vei­en, sier Mag­nus Fre­stad Nygaard.

Leif Kåre Skif­te­nes sier at også en løs­ning med rund­kjø­ring har vært dis­ku­tert som en mu­lig­het for å hjel­pe tra­fik­ken fra Hol­skog­vei­en inn på Vågs­bygd­vei­en.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Her si­mu­le­res det rødt lys på Vågs­bygd­vei­en for å tes­te hva en lys­re­gu­le­ring vil in­ne­bære av kø.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Leif Kåre Skif­te­nes i Sta­tens veg­ve­sen (t.v.) og Mag­nus Fre­stad Nygaard i Viano­va er spen­te på om lys­re­gu­le­rin­gen vil ska­pe lan­ge køer på den sterkt tra­fik­ker­te Vågs­bygd­vei­en.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Det var på det­te ste­det på Ty­hol­men ulyk­ken skjed­de i går mor­ges.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.