Drøf­tet åtte sen­trums­te­ma­er – noe ble av­klart

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Åtte vik­ti­ge spørs­mål om Vennesla sen­trum var oppe i Vennesla for­mann­skap tirs­dag. Høy­re og Frp had­de kla­re svar. Ap, KRF og Sp vil ven­te med å kon­klu­de­re.

– Nå er vi in­ne i noe av det vik­tigs­te i Vennesla for man­ge ti­år fram­over. Vi skal ta valg som er av­gjø­ren­de for frem­ti­den, sa Frps Alex­an­der Et­sy Jen­sen.

– Enig sa Tor­hild Brans­dal – før hun sa at KRF ikke er rede til å kon­klu­de­re.

I de fles­te strids­sa­ke­ne vil KRF og det and­re sto­re par­ti­et, Ap, ven­te til etter hø­rings­run­den som nå kom­mer, med å kon­klu­de­re.

Men noe var alle eni­ge om al­le­re­de:

▪ Park hos Ei­vind­son: Alle be­kla­ger at den ble fore­slått på Ei­vind­sons ei­en­dom uten at fa­mi­li­en var ori­en­tert. Po­li­ti­ker­ne sier en­stem­mig nei til det og sig­na­li­se­rer ny park ved Her­reds­hu­set og elva.

▪ Aura­ve­gen som miljø­gate: Flott at pla­ne­ne om 14 me­ter bred buss­gate glem­mes, men­te alle. Mens Høy­re og Frp er klar på at bus­ser ikke skal inn i om­rå­det ved sko­le­ne, men hel­ler få snu­plass ved kir­ka, me­ner Sp, Ap og KRF at noen bus­ser nok må inn Aura­ve­gen også i frem­ti­den.

▪ Varde­heia: Den sto­re uenig­hets­sa­ken tirs­dag. Høy­re og Frp vil si nei til for­ret­nings­bygg nord for Sen­trums­ve­gen og ver­ne små­hus­be­byg­gel­sen der. Krfs Ray­mond Bærø sier han er enig, men KRF og Ap og Sp er ne­ga­ti­ve til vern, el­ler vil vite mer. Der­for ble par­ti­ene fore­lø­pig eni­ge om å ut­re­de spørs­må­let.

I det­te om­rå­det plan­leg­ger Sol­bak­ken Vennesla AS et stør­re lei­lig­hets­bygg med en stør­re bu­tikk til Coop. Styre­med­lem Ar­ne Hodne­myr vil ikke kom­men­te­re sa­ken fore­lø­pig.

▪ Høy­der: Svend­sen-grup­pen har øns­ket åtte eta­sjer på sitt kjøpe­sen­ter. Råd­man­nen sier at sen­trum fort­satt skal ha tre eta­sjer, pluss til­bake­truk- ket fjer­de eta­sje. Men kjøpe­sen­te­ret kan få seks eta­sjer. Og hvis det blir noe av Coop-byg­get kan det få fem eta­sjer. Høy­re og Frp er enig i dis­se høy­de­ne, mens Ap og KRF me­ner det er for tid­lig å mene noe.

▪ Bu­tik­ker i førs­te eta­sje: Høy­re og Frp vil lyt­te til Vennesla næ­rings­for­ening og for­la­te kra­vet om næ­ring i førs­te eta­sje i alle ny­bygg i sen­trum. De me­ner kra­vet kun må gjel­de i gå­gata og rett rundt den.

Sp, Ap og KRF går med på at spørs­må­let job­bes vi­de­re med.

▪ Sten­ge Tors­by­ve­gen: Alle par­ti­er er eni­ge om at det kan være en god idé som det kan job­bes vi­de­re med og at om­rå­det opp­ar­bei­des «park-lik­nen­de», som Sps Eivind Dri­ve­nes sa.

▪ Re­via: Alle par­ti­er er eni­ge om at Re­via og knot­ten der nord for Tre­kan­ten sen­ter inn­lem­mes som en del av et frem­ti­dig sen­trum.

▪ Rund­kjø­ring: Alle par­ti­er er eni­ge om å ut­re­de ny rund­kjø­ring inn til sen­trum, og at bil­ligs­te løs­ning vel­ges. Pla­nen om ei stor 50-me­ters rund­kjø­ring med plan­frie syk­kel­sti­er un­der, til ti­talls mil­lio­ner, glem­mes. Nå leg­ges det opp til rund­kjø­ring der da­gens kryss ved Tre­kan­ten er og et nytt Tkryss inn til Varde­hei litt len­ger nord.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Her plan­leg­ger Sol­bak­ken Vennesla AS (BRG, For­bru­ker­sam­vir­ket og Tom Mag­nus­sen) et stør­re for­ret­nings­bygg. Nå vil po­li­ti­ker­ne ut­re­de å be­hol­de om­rå­det med små­hus­be­byg­gel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.