Kon­flikt­lø­sing uten USA

USA glim­rer med sitt fra­vær på freds­kon­fe­ran­sen Oslo Fo­rum. EU er der­imot klar til å spil­le en stør­re rol­le på den glo­ba­le are­na­en.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Del­ta­ker­lis­ta til Oslo Fo­rum er hem­me­lig, men etter det NTB er­fa­rer, er det in­gen høyt­stå­en­de tje­neste­menn fra Do­nald Trumps ad­mi­ni­stra­sjon blant de drøyt 100 på lis­ta, som blant an­net om­fat­ter en rek­ke nå­væ­ren­de og tid­li­ge­re uten­riks­mi­nist­re.

I fjor del­tok John Ker­ry på kon­fe­ran­sen i egen­skap av USAS uten­riks­mi­nis­ter. I år har USA imid­ler­tid sendt to per­soner på la­ve­re nivå.

PESSIMISMEN RÅDER

Be­kym­rin­gen for at USA ikke len­ger vil føl­ge opp in­ter­na­sjo­na­le for­plik­tel­ser, hen­ger over årets kon­fe­ran­se der te­ma­et er hvor­dan fred kan ska­pes i en ny geopo­li­tisk æra.

Trass i at sola om­si­der skin­te på de­le­ga­te­ne, er ram­men dys­ter: Ald­ri før har ver­den vært ram­met av så man­ge kri­ser og kon­flik­ter på én gang. I Sy­ria, Irak, Je­men og Li­bya ra­ser krig, mens Midt­østen er ram­met av en es­ka­le­ren­de kri- se med brut­te for­bin­del­ser mel­lom Qa­tar og ara­ber­sta­te­ne.

– Vi le­ver i en pes­si­mis­tisk og usik­ker ver­den, sier In­do­ne­sias uten­riks­mi­nis­ter Retno Marsu­di.

I til­legg er det igjen skapt usik­ker­het om den irans­ke atom­av­ta­len som Trump har vars­let at han «vil gjen­nom­gå». Av­ta­len kom på plass i fjor etter åre­vis med for­hand­lin­ger.

– Av­ta­len vir­ker. Den er eks­tremt vik­tig for ver­dens trygg­het, slo John Ker­ry fast da kon­fe­ran­sen åp­net tirs­dag.

– ELSKE FRED, IKKE MAKT

Ker­ry, som nå job­ber for den ame­ri­kans­ke tanke­smia Carne­gie, ret­ter også et ty­de­lig spark mot Trump og hans «Ame­rica First»-po­li­tikk. – Le­de­re må for­stå at freds­ska­ping skjer i fel­les­skap – in­nen­for multi­la­te­ra­le struk­tu­rer. Vi tren­ger le­de­re som els­ker fred mer enn makt, sa han og vis­te til at Iran og USA ikke had­de snak­ket sam­men på 35 år før re­pre­sen­tan­ter for lan­de­ne møt­tes i 2013.

– Det­te kun­ne vi gjø­re for­di vi had­de pre­si­den­ter som var vil­li­ge til å in­ves­te­re po­li­tisk ka­pi­tal, sa Ker­ry.

Det­te har snudd med det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­skif­tet. Trump har be­skyldt Iran for å være et ar­ne­sted for ter­ror og har i ste­det om­fav­net fien­den Saudi-ara­bia.

Iran for­sø­ker nå å spil­le en sta­dig vik­ti­ge­re rol­le i Midt­østen, men fø­ler seg tru­et, sier uten­riks­mi­nis­ter Javed Za­rif.

– Våre na­bo­er er be­satt av å eks­klu­de­re oss, kon­sta­te­rer han.

EU: – DIALOG VIKTIGST

Med et mind­re ak­tivt ame­ri­kansk freds­di­plo­ma­ti blir EU desto vik­ti­ge­re på den glo­ba­le are­na­en, me­ner EUS høyre­pre­sen­tant Fe­de­rica Mog­he­ri­ni.

– EU må fle­re ste­der ta le­del­sen, og det gjør vi. Det fin­nes en euro­pe­isk vei til fred og sik­ker­het, der dialog er vårt vik­tigs­te verk­tøy. EU har styr­ke til å spil­le en stør­re glo­bal rol­le. Ver­den tren­ger det, slår hun fast.

Sam­ti­dig sen­der hun et krys­tall­klart sig­nal til Trump om at atom­av­ta­len med Iran til­hø­rer ver­dens­sam­fun­net.

– Jeg skal per­son­lig se til at den blir fullt ut im­ple­men­tert, sier hun.

FOTO: NTB SCANPIX

EUS høyre­re­pre­sen­tant Fe­de­rica Mog­he­ri­ni og uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de (H) un­der presse­kon­fe­ran­sen før åp­nin­gen av Oslo Fo­rum på Los­by Gods tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.