Tru­er med rett­sak om min­nes­mer­ke

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ut­stran­da Vel vil ha en ny ut­red­ning av Ut­sik­ten som minne­sted for 22. juli-ter­ro­ren. Na­bo­ene er inn­stilt på retts­sak mot plas­se­ring på Utøy­kaia.

– Vi stil­ler oss ikke på bak­bei­na. Men vi øns­ker ut­red­ning om Ut­sik­ten på lik lin­je med for­sla­get om Utøy­kaia, sier le­der for Ut- stran­da Vel, Ma­ria Hol­ta­ne-berg.

Her er det nes­ten umu­lig å få det til, sier hun om Utøy­kaia.

Stats­bygg kon­klu­de­rer med at Utøy­kaia bør bli det na­sjo­na­le minne­ste­det for 22. juli-ter­ro­ren. Sam­ti­dig er na­bo­ene fort­satt inn­stilt på retts­sak.

– Vi dis­ku­ter­te det­te da Utøy­kaia kom som et al­ter­na­tiv, og mine kli­en­ter er inn­stilt på en rett­sak, sier ad­vo­kat Ha­rald Sta­bell til NRK.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.