Nes­te ge­ne­ra­sjon tar over

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Når Tul­la Wahl­stedt nå gir seg, selv om hun fort­set­ter i sty­ret, kom­mer en duo til å over­ta den dag­li­ge le­del­sen.

– Min sønn Kris­to­fer Wahl­stedt og Ter­je Lund, som for øv­rig er sønn av den and­re 50-pro­sent ei­e­ren, Øystein Lund. Beg­ge har job­bet her len­ge og er en del av kul­tu­ren. Per­son­lig tror jeg det er bed­re enn å hen­te inn en blå­russ fra gata, vars­ler bran­sje­ve­te­ra­nen.

– Flyt­tin­gen skap­te en del kost­na­der. På den bak­grunn er jeg for­nøyd med re­sul­ta­tet for 2016, og 2017 så langt ser ikke dår­li­ge­re ut, sier Wahl­stedt.

Flyt­tin­gen hun snak­ker om, var fra mange­åri­ge lo­ka­ler i Kon­gens­gate til mer mo­der­ne og hen­sikts­mes­si­ge area­ler i Gyl­den­lø­ves­gate, nær Mar­kens.

I sam­me ren­net ble det tid­li­ge­re Ap­tum Kom­mu­ni­ka­sjon AS kon­ver­tert til ei­en­doms­sel­skap og Ap­tum AS etab­lert. Så der lig­ger for­kla­rin­gen på at egen­ka­pi­ta­len, for ek­sem­pel, falt så kraf­tig fra 2015 til 2016: Tal­le­ne er hen­tet fra to for­skjel­li­ge sel­ska­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.