Pro­duk­sjo­nen øker mer enn tid­li­ge­re

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Be­drif­te­nes pro­duksjon øker mer enn tid­li­ge­re, og til­gan­gen på ar­beids­kraft er blitt litt dår­li­ge­re de sis­te tre må­ne­de­ne.

Be­drif­te­ne som er med i Nor­ges Banks re­gio­na­le nett­verk, mel­der rik­tig­nok om at pro­duk­sjo­nen vokste mo­de­rat de sis­te tre må­ne­de­ne. Men veks­ten har styr­ket seg si­den for­ri­ge pe­rio­de, og kom­mer til å få opp dam­pen yt­ter­li­ge­re det kom­men­de halv­året, vi­ser be­drif­te­nes for­vent­nin­ger, iføl­ge rap­por­ten.

Vekst i of­fent­li­ge in­ves­te­rin­ger, dem­pet fall i olje­sek­to­ren og økt etter­spør­sel fra det pri­va­te næ­rings­li­vet har styr­ket veks­ten.

Inn­tryk­ket er at ut­vik­lin­gen i norsk øko­no­mi har pas­sert bun­nen og så vidt har be­gynt å få opp far­ten igjen.

– Veks­ten er sterk og øken­de uten­for olje­re­la­ter­te sek­to­rer, og brem­sen i olje­sek­to­ren av­tar, sier sjef­ana­ly­ti­ker Erik Bruce i Nor­dea Mar­kets.

An­de­len av be­drif­te­ne som rap­por­te­rer om ka­pa­si­tets­be­grens­nin­ger og pro­ble­mer med til­gan­gen på ar­beids­kraft, har økt litt. Kon­tak­te­ne opp­gir at sys­sel­set­tin­gen har økt mo­de­rat, og de ven­ter mo­de­rat sys­sel­set­tings­vekst også de nes­te tre må­ne­de­ne.

Sam­let an­slår kon­tak­te­ne i Nor­ges Banks re­gio­na­le nett­verk en års­lønns­vekst på 2,5 pro­sent for in­ne­væ­ren­de år, så vidt over ram­men på 2,4 pro­sent fra front­fa­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.