LO og Ap

Faedrelandsvennen - - MENING - JORUNN AASELLE OL­SEN, De­mo­kra­te­ne i Vennesla PER BIRKE­LAND OG HANS PET­TER MJØLUND, på veg­ne av Chris­ti­ans­sands By­selskab

LO gir 10 mil­lio­ner i valg­kamp­støt­te til Ap i år.

●● Det er 4 mil­lio­ner mer enn i 2013. Valg­kamp-pen­ge­ne kom­mer i til­legg til en år­lig støt­te på 7 mil­lio­ner kro­ner fra LO til fag­po­li­tisk ar­beid mel­lom LO og Ap. Som takk ved­tok Ar­bei­der­par­ti­et på lands­mø­tet i år at skatte­fra­dra­get på fag­for­enings­kon­tin­gen­ten skal dob­les. I dag er den på kr 3850. Og en dob­ling blir 7700. Det­te gir en skatte­let­te på sky­høye 1 mil­li­ard kro­ner! Hva med å gi en mil­li­ard i skatte­let­te for pen­sjo­nis­ter hel­ler? Jeg vil nes­ten på­stå at Ar­bei­der­par­ti­et kjø­per seg stem­mer av de fag-or­ga­ni­ser­te! Må si meg enig i Nho-sjef Kris­tin Sko­gen Lund som an­kla­ger LO for å prio­ri­te­re valg­kamp for Ar­bei­der­par­ti­et frem­for å løse vik­ti­ge pro­ble­mer/sa­ker i ar­beids­li­vet. Som tid­li­ge­re ho­ved­til­lits­valgt sy­nes jeg å gi pen­ger fra med­lems­kon­tin­gen­ter til Ap er hår­rei­sen­de! «Ar­ki­tek­tur­guide for Kris­tian­sand» (s.126). Den er unik også i na­sjo­nal sam­men­heng. Det fin­nes bare to bygg av den­ne ty­pen igjen i lan­det vårt. 1900-tal­let var elek­tri­fi­se­rin­gens år­hund­re. Det­te fikk stor be­tyd­ning for lan­dets in­du­stri­virk­som­het. Tid­li­ge­re måt­te an­legg plas­se­res der ener­gi­en fan­tes, og det var ved fosse­fal­le­ne. Elek­tri­si­te­ten gjor­de at nå kun­ne ener­gi­en trans­por­te­res, og etab­le­re­re sto fritt til lo­ka­li­se­ring av sin virk­som­het. I vår kom­mu­ne har vi in­gen be­va­rings­ver­di­ge kraft­sta­sjo­ner. Det enes­te vi har, er den­ne sto­re trans­for­ma­tor­sta­sjo­nen. Chris­ti­ans­sands By­selskab har på­tatt seg opp­ga­ven med å mar­ke­re vik­ti­ge kul­tur­his­to­ris­ke an­legg i vår by med en pla­kett. I den­ne sam­men­heng sam­ar­bei­der vi med Oslo Byes Vel. Til nå har 40 byg­nin­ger/an­legg fått sin do­ku­men­ta­sjon. En pla­kett til Trafo­sta­sjo­nen er nå klar for be­stil­ling. Da kam­pen om eier­ska­pet til Ag­der Energi ble ut­kjem­pet i be­gyn­nel­sen av det­te år­hund­re, var lo­kalt ei­er­skap et vik­tigs­te ar­gu­ment. Det­te bør være et vik­tig mo­ment også i den­ne sa­ken.

Be­va­rings­spørs­mål vil all­tid ha et øko­no­misk as­pekt. Som kul­tur­his­to­risk for­ening mø­ter vi ofte det­te pro­ble­met. I den­ne sam­men­heng – når vi har med en så ro­bust in­sti­tu­sjon som Ag­der Energi – bur­de det­te pro­ble­met vært løs­bart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.