Trafo­sta­sjo­nen på Bjørn­dals­s­let­ta

Faedrelandsvennen - - MENING - TROND RUDSLI, Fe­vik

Chris­ti­ans­sands By­selskab re­gist­re­rer at sa­ken ved­rø­ren­de ri­ving av den gam­le Lund Trafo­sta­sjon og opp­fø­ring av en ny la­ger­byg­ning sam­me sted skal opp til be­hand­ling i By- og miljø­ut­val­get den 15. juni 2017.

●● Det er med uro vi ser at det­te kan skje. Vi støt­ter fullt og helt ad­mi­ni­stra­sjo­nens for­slag til ved­tak, men vil li­ke­vel ut­ta­le:

Byg­nin­gen er unik i det den re­pre­sen­te­rer en in­du­stri­ell bygge­stil på be­gyn­nel­sen av 1900-tal­let. Den står nær­me­re om­talt i ●● Går det an å være purk og poet, på en og sam­me tid Bå­de det å fan­ge for­bry­te­re, og sam­ti­dig skri­ve vak­ker poe­si Si meg, lar sånt seg gjø­re, går det vir­ke­lig an Selv­føl­ge­lig gjør det nett­opp det, jeg kjen­ner til en som kan

Går det an å være purk og poet, på en og sam­me tid I det ene øye­blikk det går i bø­ter, i det nes­te i poe­si Selv­føl­ge­lig går det an, jeg kjen­ner til en som vet Kuns­ten med å kom­bi­ne­re, å være purk og poet

Det går an å være purk og poet, på en og sam­me tid Det kre­ves kun litt all­si­dig­het, pluss en kvo­te med god fan­ta­si For alt det­te har han, og inni seg selv han vet Selv­føl­ge­lig lar det seg gjø­re, å være bå­de purk og poet

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.