Na­sjo­ner og næ­rin­ger

Faedrelandsvennen - - MENING - SVER­RE LAR­SEN, Kris­tian­sand

Det er slik at noen ste­der i ver­den be­tyr ka­pi­tal mest for land, næ­rin­ger og or­ga­ni­sa­sjo­ner. Mens and­re ste­der i ver­den bru­kes det mest ar­beids­kraft i pro­duk­sjo­nen.

●● Pro­fes­sor Dag Ing­var Ja­cob­sen ved UIA har et po­eng når han på­pe­ker at ka­pi­tal­in­ten­si­ve næ­rin­ger er rå­den­de noen ste­der på hele klo­den. Men det er ikke hele sann­he­ten. Land som spe­sia­li­se­rer seg på å job­be med mye ar­beids­kraft med lave løn­nin­ger og lave pri­ser, er ikke så opp­tatt av ka­pi­ta­len. Man­ge land i Asia job­ber slik. Det gjel­der å kom­me på jobb, stå på i job­ben, og få det sal­get og den inn­tje­nin­gen som er mu­lig.

Nå skal ikke vi i Nor­ge luk­ke øyne­ne og tro at alle and­re er dår­li­ge­re på for­ret­nings­ut­vik­ling, stra­te­gi og mar­keds­ana­ly­se enn vi er. And­re na­sjo­ner er gode, og kan­skje også bed­re enn Nor­ge. Vi må kjem­pe kam­per på alle are­na­er. Og så må vi be­hers­ke språk, og sør­ge for at vi får fart på or­ga­ni­sa­sjo­nen. Ar­beids­kraft er den vik­tigs­te res­sur­sen vi har, og den må vi ta vare på og vi­dere­ut­vik­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.