– Vir­ke­lig en­stem­mig

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TONE SANDBERG

– Det var en en­stem­mig jury som valg­te vin­ne­ren, og den var vir­ke­lig en­stem­mig. Det ble in­gen dis­ku­sjon der noen måt­te over­be­vi­ses for å føl­ge fler­tal­let. Alle had­de valgt seg ut det­te pro­sjek­tet.

Det røp­te ar­ki­tekt og jury­med­lem Jan Stø­r­ing da vin­ne­ren ble of­fent­lig­gjort.

Jury­en me­ner «Na­vet» frem­he­ver de kva­li­te­ter mu­se­et etter­spør, sam­ti­dig som byg­get inn­ret­ter seg på tom­ten på en helt spe­si­ell god måte. Det til­pas­ser seg La­sa­rett­høy­den, Kom­man­dant­bo­li­gen og na­tur­mil­jø­et rundt Sala­man­der­dam­men, og hen­ven­der seg på en like­ver­dig måte til Node­vi­ga og Od­der- øyvei­en.

Jury­en un­der­stre­ker at pro­sjek­tet har en vel­fun­ge­ren­de mu­se­ums­plan med den vak­re båthallen som mu­se­ets ho­ved­rom og om­drei­nings­punkt. I til­legg vekt­leg­ger de «et ro­bust kon­sept som kan tåle end­rin­ger fram mot en rea­li­se­ring».

I til­legg til ar­ki­tekt Siv Helene Stange­land, be­står team­et fra He­len & Hard av ar­ki­tek­te­ne Rein­hard Kropf, Ran­di Au­gen­stein, Kjer­sti Mon­sen, Ei­vor Vik, Ma­ria­na Calve­te, Tro­els Broch og Marie Loui­se Dit­lev Erik­sen. Dess­uten del­tar land­skaps­ar­ki­tekt Im­ke Wo­ja­now­ski fra Brands­berg – Dahls ar­ki­tekt­kon­tor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.