Topp­idretts­sje­fen sy­nes synd på In­ge­brigt­sen

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Topp­idretts­sje­fen i Nor­ges Fri­idretts­for­bund, Hå­vard Tjør­hom, sy­nes synd på Hen­rik In­ge­brigt­sen, men tror mel­lom­dis­tanse­stjer­nen kom­mer ster­ke­re tilbake.

– Det er utro­lig kjipt for ham, sier Tjør­hom til NTB.

Han snak­ker om In­ge­brigt­sen, som mis­ter hele se­son­gen på grunn av en hamst­ring­ska­de.

– Han har lagt ned utro­lig mye ar­beid, vært sys­te­ma­tisk i opp­tre­nin­gen, og ting har gått på skin­ner. Hen­rik har følt seg utro­lig sterk, og så smel­ler det. Det er et skik­ke­lig slag i try­net, sier topp­idretts­sje­fen.

Men Tjør­hom er klar på at der­som målet er å pres­te­re på høy­es­te nivå, var en ope­ra­sjon uunn­gåe­lig.

– Alle and­re al­ter­na­tiv har han vært igjen­nom.

Ikke bare er ska­den kje­de­lig for In­ge­brigt­sens selv, men også for res­ten av fri­idretts­nor­ge.

– Ja, det er klart. Han er en av de mest ru­ti­ner­te vi har, og han har le­vert i mes­ter­skap, se­nest med me­dal­je i in­nen­dørs-em. Han er en av våre pro­fi­ler, så det er klart at det er et slag også for fri­idretts­nor­ge, sier Tjør­hom.

Årets fri­idretts-vm går der­med uten en av Nor­ges stør- ste pro­fi­ler, og der­med med et me­dal­je­håp mind­re.

– Ja, det kan man si. Vi har en gans­ke ung tropp, men har mye po­si­tivt på gang, sier Tjør­hom, som blant and­re trek­ker fram Kar­s­ten War­holm (21).

War­holm sat­te lør­dag norsk re­kord på 400 me­ter med ti­den 44,87 se­kun­der un­der et elite­stev­ne i Florø. Ti­den er best i Euro­pa i år og tien­de best i ver­den.

– Selv­føl­ge­lig skul­le vi hatt Hen­rik i en tropp. Sam­ti­dig tror jeg det­te gjør at han kom­mer ster­ke­re tilbake. Men det er synd, sier Tjør­hom.

Topp­idretts­sje­fen me­ner også at det er leit at Hen­riks lille­bror Filip nå mis­ter en svært god spar­ring­part­ner, nå som Hen­rik er ute.

– De har uli­ke kva­li­te­ter som gjør at de i hver økt pusher hver­and­re. Men Gjert (far og tre­ner) har god kon­troll, og er tett på. Også Ja­kob hol­der utvil­som et vel­dig høyt nivå, sier Tjør­hom.

– Det blir en ny si­tua­sjon. Dy­na­mik­ken i grup­pa blir an­ner­le­des, men det kan være bå­de for­de­ler og ulem­per med det, sier han vi­de­re.

Tjør­hom leg­ger til at han snak­ket med In­ge­brigt­sen etter at av­gjø­rel­sen om ope­ra­sjon ble tatt.

– Slik som jeg opp­le­ver han så er han of­fen­siv, av­slut­ter topp­idretts­sje­fen.

NTB

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Hen­rik In­ge­brigt­sen er ute med ska­de hele 2017-se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.