14.800.000

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

EURO

me­ner den spans­ke på­tale­myn­dig­he­ten at fot­ball­stjer­nen Cris­tia­no Ro­nal­do har unn­dratt gjen­nom «skatte­pa­ra­di­ser» i ut­lan­det. Sum­men til­sva­rer om lag 140 mil­lio­ner kro­ner etter da­gens kurs. På­stan­den om skatte­snus­ket kom­mer fram i en an­kla­ge fra på­tale­myn­dig­he­ten i Mad­rid. Den skal være ba­sert på en rap­port fra det spans­ke skatte­ve­se­net (AEAT). An­kla­ge­ren ut­ta­ler at Ro­nal­do i 2010 opp­ret­tet en «for­ret­nings­struk­tur» som skul­le skju­le de­ler av inn­tek­te­ne hans i Spa­nia, iføl­ge ny­hets­by­rå­et Reu­ters. Re­al Mad­rid og Por­tu­gal-an­gri­pe­ren skal ha unn­dratt de til sam­men 14,8 mil­lio­ne­ne euro i åre­ne 2011 til 2014. Ro­nal­dos agent­byrå sier at spil­le­ren «har til­freds­stilt sine skatte­plik­ter si­den star­ten av sin pro­fe­sjo­nel­le kar­rie­re».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.