Får ikke ta med seg noen spil­le­re til Aren­dal

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no

Mat­tias An­ders­son sier han er van­vit­tig takk­nem­lig over­for Fløy.

– Jeg er kjempe­trøtt. Jeg satt oppe i hele natt. Jeg har ikke mye tid.

Det sier Mat­tias An­ders­son til Fædre­lands­ven­nen. Det er tirs­dag for­mid­dag, og svens­ken tar seg tid til en prat før han skal kjø­re inn til sin nye hjemme­bane, for å gjø­re unna alt det for­mel­le som be­kref­ter hans nye jobb som tre­ner i Aren­dal Fot­ball.

Nat­ten før har han brukt på å se igjen fle­re av Aren­dals kam­per den­ne se­son­gen. Han har noen få da­ger før han skal i il­den i førs­te kamp.

Det er litt over ett år si­den An­ders­son kom til Fløy. Det end­te med ned­rykk i fjor, før han har bygd opp la­get til å bli en sole­klar fa­vo­ritt til opp­rykk i år.

– KORT PRO­SESS

Men det blir i så fall uten han. Tirs­dag le­der svens­ken sin førs­te økt for klub­ben som man­dag be­kref­tet at Knut Tørum var fer­dig, etter tre år som tre­ner.

– Det var ikke len­ge si­den jeg hør­te om in­ter­es­sen førs­te gang. Ting har gått vel­dig fort, sier An­ders­son.

– Når fikk du høre om in­ter­es­sen førs­te gang?

– Jeg vil ikke si ak­ku­rat når, men det har vært en vel­dig kort pro­sess.

Han be­kref­ter at det var and­re klub­ber som var in­ter­es­ser­te.

– Men det er in­gen som har vært kon­kret. Det var Aren­dal som var først. Så har jeg sagt at det kun er Start, Jerv og Aren­dal som er ak­tu­elt om det ikke ble Fløy, sier An­ders­son, der han sit­ter på ter­ras­sen uten­for sitt nye hus.

Han sier Fløy har be­tydd mye for ham per­son­lig. Han har all­tid vært åpen om at han har hatt am­bi­sjo­ner om å tre­ne lag i stør­re liga­er. Det får han lov til nå. Men Fløy vil all­tid ha en spe­si­ell plass i hjer­tet til Mat­tias An­ders­son.

– Jeg tak­ket spil­ler­ne i går, og sa at «grun­nen til jeg ser ut som en bra tre­ner, er dere». De har vært van­vit­tig lo­ja­le, og jeg har ikke løpt én me­ter. Det er man­ge der som kom­mer til å få sjan­sen. Jeg er bare van­vit­tig takk­nem­lig, sier An­ders­son.

Men han kom­mer ikke til å ta med seg noen av sine gam­le ele­ver øst­over.

– In­gen i Fløy kom­mer til Aren­dal Fot­ball i 2017. Det skjer ikke.

An­ders­son vil ikke si om det er på grunn av en av­ta­le mel­lom klub­be­ne. Det be­kref­ter dog sports­lig Bård Ge­org Karlsen i Fløy.

– I av­ta­le med Aren­dal er bå­de spil­ler­ne og tre­ner­team­et fre­det, slik at de ikke kan mel­de over­gang. Det gjel­der ut den­ne se­son­gen. Vi har et klokke­klart mål om å ryk­ke opp, og da er vi ikke in­ter­es­sert i å mis­te våre bes­te spil­le­re, sier Karlsen til Fædre­lands­ven­nen.

– VEL­DIG RYDDIG PRO­SESS

Han be­kref­ter TV 2s opp­lys­nin­ger fra man­dag kveld, om at Fløy får et seks­sif­ret be­løp i kom­pen­sa­sjon for å la An­ders­son gå. Den tid­li­ge­re God­set- og Odd-spil­le­ren had­de en klau­sul i kon­trak­ten, som sa at han kun­ne gå til en klubb på de to øvers­te ni­vå­ene i Nor­ge.

Karlsen kan hel­ler ikke si nøy­ak­tig når de fikk førs­te hen­ven­del­se fra Aren­dal, an­net enn at det var «vel­dig ny­lig».

– Vi har opp­levd bå­de Aren­dal og Mat­tias som vel­dig ryd­di­ge i den­ne pro­ses­sen. Vi har vært for­be­redt på at Fløy bare var et stoppe­sted på vei­en for Mat­tias, sier Karlsen.

For An­ders­son ven­ter nå tøf­fe opp­gjør mot Bodø/glimt, Sand­nes Ulf og Start. Kra­vet for høst­se­son­gen er fle­re po­eng enn det Tørum klar­te på de førs­te 12 kam­pe­ne i 1. di­vi­sjon.

– Fot­bal­len er en tøff bran­sje, det har jeg opp­levd selv man­ge gan­ger, er det An­ders­son vil si om Tørums av­gang.

– Jeg får en tøff start. Men jeg har hatt så man­ge opp­le­vel­ser i fot­ball, at jeg blir ikke stres­set av det­te. Det­te er bare gøy, og noe jeg er glad for å få opp­le­ve, sier An­ders­son.

FOTO: STEFFEN STENERSEN

Mat­tias An­ders­son sat­te seg i bi­len tirs­dag, med ret­ning Aren­dal og sin nye klubb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.