Od­der­sjaa-tre­ne­re med Vm-an­svar

Faedrelandsvennen - - SPORT - TOR MJAALAND, for Od­der­sjaa SSK

Fem av Vm-lø­per­ne på det nors­ke ori­en­te­rings­lands­la­get tre­nes av Od­der­sjaa-pro­fi­ler. Fle­re av dem har me­dal­je­sjan­ser.

Jar­le Aus­land og Fro­de Øver­øy­en Bal­chen har beg­ge vært an­satt som lands­lags­tre­ne­re i ori­en­te­ring. Etter at de over­lot an­sva­ret til and­re, er det fle­re av de nors­ke o-top­pe­ne som fort­satt øns­ker å be­nyt­te seg av kom­pe­tan­sen til de to Od­der­sjaa-tre­ner­ne.

– Vel­dig gøy det, et tre­ner­an­svar for en svært selv­sten­dig ori­en­te­rings­lø­per er ikke som å tre­ne et fot­ballag der tre­ne­ren må være til ste­de hele ti­den. I vårt for­hold til lø­per­ne går det på plan­leg­ging, job­bing med men­ta­le pro­ses­ser, opp­føl­ging og sam­ta­ler, sier Fro­de Bal­chen, nå bank­sjef i Dans­ke Bank i Kris­tian­sand, tid­li­ge­re bå­de junior- og se­nior­tre­ner for det nors­ke o-lands­la­get.

Kol­le­ga Jar­le Aus­land, rek­tor ved Hau­myr­heia sko­le i Kris­tian­sand, har også hatt tre­ner­an­svar for det nors­ke se­nior­lands­la­get i ori­en­te­ring. Nå tre­ner han Ma­ri­an­ne An­der­sen, øst­len­din­gen som har flyt­tet til Kris­tian­sand og re­pre­sen­te­rer Kris­tian­sand Ori­en­te­rings­klubb. Hun har hatt et for­mi­da­belt come­back etter en leng­re skade­pe­rio­de, og er blant lø­per­ne som bør kun­ne luk­te på me­dal­jer i årets ver­dens­mes­ter­skap som ar­ran­ge­res i Est­land i juli.

Fro­de Bal­chens «di­sip­ler» er ab­so­lutt også i fa­vo­ritt­sjik­tet i VM. Olav Lun­da­nes fra Åle­sund har flyt­tet til Fin­land for å være best mu­lig for­be­redt til mes­ter­ska­pet. Etter to gull og en sølv­me­dal­je i fjor­årets VM må Lun­da­nes fin­ne seg i å være blant fa­vo­rit­te­ne også i år.

– Han er ab­so­lutt en gull­kan­di­dat, men vi er litt usik­re etter en syk­doms­pe­rio­de, sier Bal­chen som også har tre­ner­an­svar for ve­te­ra­nen og en av de sto­re i nors­ke ori­en­te­ring i man­ge år, An­ne Margrethe Haus­ken Nor­berg, som de­fi­ni­tivt bør ha me­dal­je­sjan­ser. I til­legg tre­ner han Sil­je Ekroll Jah­ren, sam­bo­er med Vm-fa­vo­ritt Lun­da­nes, også hun bo­satt i Fin­land, og Ida Marie Bjør­gul fra Ro­me­riks-klub­ben Rau­mar.

Bal­chen pe­ker på at de gjen­nom an­svar for en­kelt­lø­pe­re be­hol­der kon­tak­ten med elite­mil­jø­et i norsk ori­en­te­ring.

– Vi må selv­sagt skjer­pe oss, for det­te er lø­pe­re som selv om de er svært selv­sten­di­ge, har be­hov for jevn­lig å dis­ku­te­re tre­nings­opp­legg og plan­leg­ging inn mot kon­kur­ran­se­ne, sier Fro­de Bal­chen som ikke selv skal til Est­land når VM ar­ran­ge­res i juli.

Han har tro på at de nors­ke lø­per­ne vil be­hers­ke ter­ren­get i Est­land.

– Kan­skje ikke mak­si­malt godt ter­reng ut fra nors­ke o-lø­pe­res er­fa­rin­ger, men ab­so­lutt bruk­bart, sier Bal­chen som for­tel­ler at de nors­ke lø­per­ne gjen­nom­fø­rer en tre­nings­leir i Est­land i dis­se da­ger for å være best mu­lig for­be­redt.

Le­der i Od­der­sjaa, Nils Vi­dar Stray, er selv­sagt stolt over at klub­ben har tre­ne­re med an­svar for fle­re av Vm-lø­per­ne i år.

– Det vi­ser at vi har etter­trak­te­de res­sur­ser i klub­ben. Res­sur­ser som vi hå­per å kun­ne be­nyt­te enda ster­ke­re i åre­ne frem­over også i egen klubb, sier Stray.

FOTO: TOR MJAALAND

De to tid­li­ge­re lands­lags­tre­ner­ne i ori­en­te­ring, Fro­de Øver­øy­en Bal­chen (t.v.) og Jar­le Aus­land, har fort­satt tre­ner­an­svar for man­ge av de nors­ke Vm-lø­per­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.