Nå gjør hun come­back

Sju år etter at Katri­ne Lun­de og Kris­ti­ne Lun­de-bor­ger­sen had­de vært et ra­dar­par på ba­nen i en år­rek­ke, gjen­for­enes søst­re­ne i Vi­pers.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

Kris­ti­ne Lun­de Bor­ger­sen

– Det er klart det trig­ger eks­tra å spil­le sam­men med Katri­ne, og at vi igjen får mu­lig­het til å spil­le sam­men i Cham­pions League. Vi har snak­ket om det før, men har lagt det fra oss igjen. Det er vel­dig moro at den­ne sjan­sen nå duk­ket opp, sier Kris­ti­ne Lun­deBor­ger­sen.

To år etter at hun la hen­nes fan­tas­tis­ke kar­rie­re på hyl­la – etter blant an­net å ha vun­net bå­de EM, VM, OL og Cham­pions League – og sju år etter at søst­re­ne for­ri­ge gang spil­te sam­men på et klubb­lag, dans­ke Vi­borg, blir de igjen lag­venn­in­ner.

– DET HAR VÆRT EN DRØM

Det er kors­bånd­ska­den til play­ma­ker Mar­ta To­mac som har gjort den over­ras­ken­de løs­nin­gen mu­lig – og åp­net for en gam­mel drøm.

– Det har vært en drøm å få spil­le sam­men med Kris­ti­ne i Vi­pers igjen. Vi er beste­venn­in­ner, og i til­legg kjen­ner jeg hen­ne vel­dig godt som for­svars­spil­ler, og vet at hun for­lan­ger mye av med­spil­ler­ne og seg selv. Jeg er vel­dig glad for å få være med på det Vi­pers er i ferd med å byg­ge opp, og at Kris­ti­ne også skal spil­le, set­ter en eks­tra spiss på det hele, sier su­per­målvak­ten Katri­ne Lun­de – på te­le­fon fra lands­lags­sam­ling i Por­tu­gal.

Ved si­den av å være as­sis­tent­tre­ner for Vi­pers, som Lun­deBor­ger­sen nå skal fort­set­te i en spil­len­de rol­le, har hun de sis­te to åre­ne spilt litt hånd­ball sam­men med tid­li­ge­re lag­venn­in­ner i Vi­pers. I til­legg fød­te hun i fjor som­mer sitt barn num­mer tre, Ma­ri­el­la, og som tre­barns­mor vet hun at vei­en tilbake på Cham­pions Le- ague-nivå blir alt an­net enn en­kel.

– Frem­over blir det full gass på tre­ning. Det kom­mer til å gjø­re vondt, utvil­somt, men det er godt å kjen­ne at man le­ver, og hel­dig­vis har jeg in­gen ska­der å ta hen­syn til, sier tre­barns­mo­ren.

– PAS­SER IKKE INN

Der­imot har hun en stor ka­bal som må gå opp på hjemme­bane.

– Det­te pas­ser ikke inn i fa­mi­lie­li­vet, også med tan­ke på at jeg har en mann som job­ber mye. Men jeg har snak­ket med Katri­ne om det­te, og at hun kom­mer hjem be­tyr at vi er to fa­mi­li­er som kan hjel­pe hver­and­re.

Vi­pers-tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen for­tel­ler at Lun­de-bor­ger­sens navn tid­lig duk­ket opp i jak­ten på Mar­ta To­macs er­stat­ter.

– Kris­ti­ne har fan­tas­tis­ke re­fe­ran­ser, og en er­fa­ring som kom­mer til å bli enormt vik­tig for la­get. Det er ikke slik at hun bare skal spil­le noen mi­nut­ter her og noen mi­nut­ter der. Vi ser for oss at hun skal pres­te­re i kam­per hvor det ko­ker, sier Gab­ri­el­sen.

– Er det et sjanse­spill å sat­se på en 37-åring som la opp for to år si­den?

– Noen vil kan­skje mene det, men vi har for­holds­vis god tid og jeg tror vi har lagt en god plan for å få hen­ne på et godt fy­sisk nivå. Målet er at hun skal være godt rus­tet til Cham­pions League-kva­li­ken 9.–10. sep­tem­ber. Og hånd­ball­bi­ten er jeg ikke be­kym­ret for i det hele tatt, sier Gab­ri­el­sen.

– HAR VUN­NET ALLE TITLER

Han for­tel­ler at de var i kon­takt med fle­re and­re spil­le­re, og var nær ved å hen­te dem på prøve­spill, men av­vi­ser kon­tant at Kris­tian­sand-jen­ta er en nød­løs­ning: – Ab­so­lutt ikke.

– Men blir dere svek­ket uten To­mac?

– Mar­ta var utro­lig god for oss i fjor, og helt av­gjø­ren­de i man­ge kam­per. Men his­to­ri­en har man­ge gan­ger vist at når noen er borte, så trer and­re inn og fyl­ler rol­len. Vi skul­le gjer­ne hatt Mar­tas kva­li­te­ter, men nå får vi mu­lig­het til å få Kris­ti­nes i ste­det. Og de er ikke så uli­ke. Kris­ti­ne er en fan­tas­tisk for­svars­spil­ler, og vi får dess­uten inn en spil­ler som har vun­net alle mu­li­ge titler – bort­sett fra noe i Nor­ge, sier Gab­ri­el­sen og gli­ser.

Vel vi­ten­de om at Vi­pers har gode mu­lig­he­ter til å vin­ne noe i Nor­ge kom­men­de se­song.

Tvil­ling­søs­ter Katri­ne me­ner Vi­pers har kom­met fram til en «smart» løs­ning.

– Kris­ti­ne er en vel­dig smart spil­ler og har ev­nen til å be­hol­de roen og kjen­ner i til­legg bå­de for­sva­ret og mil­jø­et i la­get fra før. Da vi mis­tet Mar­ta sy­nes jeg det­te er en vel­dig god løs­ning, sier Katri­ne Lun­de.

FOTO: CLAUS FISKER

Kris­ti­ne Lun­de-bor­ger­sen (t.v.) sam­men med Katri­ne Lun­de mens de spil­te sam­men i Vi­borg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.