Fjer­ner p-plas­ser og ut­vi­der av­gifts­ti­den

440 par­ke­rings­plas­ser skal bort fra gata Ut­vi­der av­gifts­ti­den for gate­par­ke­ring Gra­tis par­ke­ring i p-hus på kvelds­tid

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no - 90681205

– Det­te be­tyr bare at jeg vil be­gyn­ne å bru­ke Sør­lands­sen­te­ret i ste­det for Kvad­ra­tu­ren. I dag bru­ker jeg In­ter­sport mye, og skal jeg par­ke­re i et par­ke­rings­hus, be­tyr det at det blir enda len­ger vei å gå, sier Bjar­te Ve­støl.

Det tid­li­ge­re by­styre­med­lem­met fra Frp har par­kert i Kirke­gata. Det er et av ste­de­ne der par­ke­rings­plas­se­ne skal bort. I til­legg vil et fler­tall i formannskapet at man skal be­ta­le to ti­mer len­ger ut over kvel­den. For­de­len for bi­lis­te­ne er at det blir gra­tis i par­ke­rings­hu­se­ne om kvel­den.

– Vi skal fjer­ne fle­re hund­re par­ke­rings­plas­ser på gate­nivå. Men sam­ti­dig vil vi at folk skal bru­ke Kvad­ra­tu­ren, også på kvelds­tid. Det er grun­nen til at vi vil gjø- re det gra­tis, sier Gre­te Kvel­land Skaa­ra, gruppe­le­der i KRF.

NYE REGLER

Ved­ta­ket i formannskapet kom­mer i for­bin­del­se med gate­bruks­pla­nen der 440 par­ke­rings­plas­ser skal bort fra gate­plan. I den for­bin­del­se ved­tok også formannskapet nye regler for par­ke­rings­av­gift i Kvad­ra­tu­ren.

●● På gate­plan må bi­lis­te­ne be­ta­le fra klok­ka 08.00 til 19.00 på hver­da­ger. I dag er av­gifts­ti­den fra 08.00 til 17.00.

●● På lør­da­ger blir av­gifts­ti­den kl. 08.00-17.00. I dag er den kl 08.0013.00.

●● Det skal være gra­tis par­ke­ring i alle kom­mu­na­le par­ke­rings­hus etter kl. 17 på hver­da­ger og etter kl. 13 på lør­da­ger. I til­legg blir det gra­tis hele søn­da­gen.

Det er ikke av­klart når dis­se ti­de­ne skal be­gyn­ne å gjel­de.

– Først må ved­ta­ket fat­tes, og så må vi lage gjen­nom­fø­rings­plan etter­på, sier Ray­mond Solaas, virk­som­hets­le­der for par­ke­ring i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

MOT­STAND

Det er bredt fler­tall om å fjer­ne gate­par­ke­ring i sen­trum. Men ved­ta­ket om par­ke­rings­ti­der ble gjort med knap­pest mu­lig fler­tall og det er ikke sik­kert at det går sam­me vei i by­sty­ret. Mot­stan­den mot å øke av­gifts­ti­den i sen­trum er nem­lig be­ty­de­lig.

– Vi har friskt i min­ne da det ble prøvd sist. Det før­te til et vel­be­grun­net rama­skrik der ute. For vårt ved­kom­men­de er vi mer enn til­freds med å vi­dere­føre det vi har i dag og kan ikke se at det fore­lig­ger gode ar­gu­men­ter for å ut­vi­de av­gifts­ti­den, sa Frps gruppe­le­der Sti­an Stor­buk­ås.

Be­grun­nel­sen for å ut­vi­de av­gifts­ti­den er at man vil unn­gå bi­ler som ok­ku­pe­rer en plass på kvelds­tid i til­legg til at det trengs en om­leg­ging av folks par­ke­rings­va­ner når så man­ge par­ke­rings­plas­ser skal bort.

– Da blir det­te et virke­mid­del for å få folk til å be­gyn­ne å par­ke­re i par­ke­rings­hu­se­ne, sier Gre­te Kvel­land Skaa­ra som på­pe­ker at den sto­re for­skjel­len fra sist er at det nå blir gra­tis i par­ke­rings­hu­se­ne på kvelds­tid.

De nye pla­ne­ne for bruk av by­ens ga­ter har sin bak­grunn i ved­ta­ket om å til­la­te et par­ke­rings­hus un­der Tor­vet. Da skal et til­sva­ren­de an­tall par­ke­rings­plas­ser fjer­nes på gate­plan (se fak­ta). Men det er ikke klart hvor lang tid det vil ta. In­ten­sjo­nen er at det skal ta fem år.

Når par­ke­rings­hu­set åp­ner se­ne­re i som­mer, blir det der­for i en pe­rio­de fle­re hund­re par­ke­rings­plas­ser mer enn det er i dag.

– Det er snakk om 365 nye par­ke­rings­plas­ser når par­ke­rings­hu­set åp­ner. Og det i et sen­trum som flom­mer over av par­ke­rings- plas­ser. Det fler­tal­let ikke tar inn­over seg i den­ne sa­ken er de kon­se­kven­se­ne det­te vil ha for økt bil­bruk inn til Kvad­ra­tu­ren, sier Trond Blatt­mann (Ap).

Han me­ner Kris­tian­sand nå leg­ger et løp som vil bety mer bi­ler i sen­trum, mens man er for­plik­tet til null­vekst.

ØDE PLAS­SER

Men fler­tal­let vil ikke fjer­ne alle par­ke­rings­plas­se­ne med det sam­me. I ste­det vil de ta gate for gate og ikke ta bort par­ke­rings­plas­ser før de har pen­ger til å byg­ge om ga­te­ne til gå­ga­ter el­ler handle­ga­ter.

– Hvis ikke, ri­si­ke­rer vi bare at man gjør ga­te­ne om til øde plas­ser, og det er in­gen tjent med, sier Gre­te Kvel­land Skaa­ra.

Det sto­re spørs­må­let er li­ke­vel hvor­dan det­te vil på­vir­ke bru­ken av Kvad­ra­tu­ren, og om folk i ste­det drar til Sør­lands­par­ken.

– For meg har ikke det­te så mye å si. Jeg sy­nes det er tri­ve­li­ge­re å gå i Kvad­ra­tu­ren, spe­si­elt om som­mer­en, sier Lin­da Kourng fra Ven­ne­sla som par­ke­rer i Gyl­den­lø­ves gate. Tri­ne Li­se Hall­steins­en er av en an­nen me­ning.

– Jeg bor på øst­si­den av byen og kom­mer uan­sett til å dra til Sør­lands­par­ken. Der er det ikke par­ke­rings­av­gift el­ler bom­pen­ger.

Foto: Kjar­tan Bjel­land

Tri­ne Li­se Hall­steins­en fore­trek­ker Sør­lands­par­ken frem­for Kvad­ra­tu­ren når hun skal hand­le – del­vis på grunn av p-av­gif­te­ne. Nå ut­vi­des av­gifts­ti­de­ne i Kvad­ra­tu­ren enda mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.