Ny Los-sjef med sto­re am­bi­sjo­ner

Det mang­ler ikke på am­bi­sjo­ne­ne til den førs­te kvin­ne­li­ge topp­sje­fen i Los. In­nen fem år har hun som mål å dob­le kunde­mas­sen til en av lan­dets størs­te strøm­le­ve­ran­dø­rer.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

Mar­git Unan­der blir Los’ førs­te kvin­ne­li­ge topp­sjef. Hun vil dob­le sel­ska­pets kunde­mas­se.

– Jeg gle­der meg vel­dig til opp­ga­ven, sier den fers­ke topp­sje­fen i Los, Mar­git Unan­der, til Fædre­lands­ven­nen.

I et styre­møte som ble av­holdt en halv time tid­li­ge­re, ble hun for­melt ut­nevnt til ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Los. Et sel­skap, som etter ut­skil­ling av be­drifts­mar­keds­de­len, vil ha en om­set­ning på rundt mil­li­ar­den og rundt 65 an­sat­te.

KUN­DER, SAM­FUNN OG VEKST

Og med Unan­der som los blir det fo­kus på kun­den, sam­funns­an­sva­ret og vi­de­re vekst.

– Jeg er vel­dig opp­tatt av at vi har et sterkt kunde­fo­kus, med gode, enk­le løs­nin­ger for kun­den. Sam­funns­an­sva­ret, hvor Los-fon­det er et vik­tig verk­tøy, er også et prio­ri­tert om­rå­de med tan­ke på at vi har lo­ka­le ei­ere og øns­ker å støt­te opp lo­kalt. Sam­ti­dig må vi ba­lan­se­re det­te opp mot vi­de­re vekst lo­kalt og na­sjo­nalt, sier Unan­der.

– DOBLING

For vekst­am­bi­sjo­ne­ne er det in­gen­ting å si på.

– Vi øns­ker å nå mi­ni­mum 200300.000 kun­der in­nen fem år, noe som vil bli opp mot en dobling av kunde­mas­sen, for­tel­ler den fers­ke topp­sje­fen.

For å nå må­let må hun nok be­la­ge seg på kunde­jakt uten­for lands­de­lens gren­ser. På Sør­lan­det har Los nem­lig kap­ret sju av ti mu­li­ge kun­der al­le­re­de.

– Sør­lan­det er vel­dig, vel­dig vik­tig for oss, nest etter å ta vare på kun­de­ne våre. Vi er stol­te over å ha ho­ved­kon­tor på Sør­lan­det og at vi er en vik­tig bi­drags­yter for verdi­skap­nin­gen i lands­de­len, sier Unan­der.

FØRS­TE KVIN­NE­LI­GE TOPP­SJEF

At hun blir den førs­te kvin­ne­li­ge topp­sje­fen i Los, og for øv­rig også blant lan­dets størs­te strøm­le­ve­ran­dø­rer el­lers i lan­det, me­ner hun er vik­tig.

– For energi­bran­sjen, som tra­di­sjo­nelt har vært en manns­do- mi­nert bran­sje, ten­ker jeg det er bra med fle­re kvin­ner. Sam­ti­dig bør vi ikke bare fo­ku­se­re på kjønn, men også al­der og bak­grunn. At vi har en god miks er sunt med tan­ke på den om­stil­lin­gen og di­gi­ta­li­se­rin­gen som ven­ter oss, sier Unan­der, og vi­ser til smar­te strøm­må­le­re, elek­tri­fi­se­ring av bil­par­ken og egen­pro­duk­sjon av strøm som nye tren­der som strøm­bran­sjen må for­hol­de seg til.

TØFF KON­KUR­RAN­SE

Kan­skje hjel­per en god miks av al­der, kjønn og bak­grunn også i kon­kur­ran­sen om kun­de­ne, som er bein­hard blant strøm­le­ve­ran­dø­re­ne.

En kjapp sjekk på strom­pris.no vi­ser at det er snaue 90 spot­pris­av­ta­ler og 50 va­ria­bel pris­av­ta­ler å vel­ge mel­lom for strøm­kun­de­ne, og man­ge strøm­le­ve­ran­dø­rer til­byr også ne­ga­tivt på­slag for en kor­te­re pe­rio­de.

Men der har ikke Los tenkt å gå. – Kon­kur­ran­sen har vært tøff de sis­te 25 åre­ne, men det stem­mer nok at den har til­spis­set seg yt­ter­li­ge­re de sis­te åre­ne. Los skal være kon­kur­ranse­dyk­ti­ge på pris, men sam­ti­dig vil vi ikke ha lokke­pri­ser hvor kun­de­ne fø­ler seg lurt når kam­panje­pe­rio­den er over og pri­se­ne skrus opp, sier Unan­der, som selv hav­ner på en 16. plass på spot­pris­lis­ta og en 29. plass på va­ria­bel-pris-lis­ten for et strøm­for- bruk på 20.000 kwh i året.

– Hvis du går gjen­nom de åtte-ti bil­ligs­te ak­tø­re­ne på lis­ta, er det får som til­byr de opp­git­te be­tin­gel­se­ne over tid. Så re­elt sett lig­ger vi nor­malt blant de fem­ti bil­ligs­te le­ve­ran­dø­re­ne, sva­rer Unan­der.

NY DIREKTØRSTILLING

Ag­der Ener­gi end­ret i mai struk­tu­ren inn­ad i kon­ser­net. Tid­li­ge­re Los-sjef An­ders Gaude­stad ble ny kon­sern­di­rek­tør for re­sul­tat­om­rå­det Mar­ked, som blant an­net Ote­ra, Ag­der Ener­gi Var­me, Ag­der Ener­gi Ven­tu­re, og Los Pri­vat sor­te­rer un­der.

Los, som inn­til ny­lig har be­stått av både pri­vat­mar­ked og be-

drifts­mar­ked, er delt opp ved at be­drifts­mar­keds­de­len, Los Energy, er skilt ut og blitt en del av re­sul­tat­om­rå­det Kraft­for­valt­ning i Ag­der Ener­gi, le­det av Stef­fen Sy­vert­sen.

De tre tys­ke sel­ska­pe­ne Ag­der Ener­gi So­lu­tions, En­te­lios og Nord­gröon hø­rer også inn­un­der Kraft­for­valt­ning.

Den nye kon­sern­le­del­sen be­står av Tom Ny­sted, Stef­fen Sy­vert­sen, An­ders Gaude­stad, Frank Hå­land, Jan To­re Tøn­nes­sen, Per­nil­le Gu­low­s­en og Un­ni Fa­res­tveit. End­rin­ge­ne tråd­te i kraft fra 8. mai.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Mar­git Unan­der (42) fra Fe­vik er Los’ nye ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. Hun kom­mer fra stil­lin­gen som le­der for pri­vat­mar­ked i sam­me sel­skap.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

An­ders Gaude­stad blir ny kon­sern­di­rek­tør mar­ked i Ag­der Ener­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.