Fes­ti­val sier nei til støt­te fra kom­mu­nen

Nor­way Rock søk­te Kvi­nes­dal kom­mu­ne om 200.000 kro­ner. Formannskapet til­byr 300.000 hvis fes­ti­va­len sten­ger ute 1%-klub­be­ne.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TORGEIR EIKE­LAND torgeir.eike­land@fvn.no

Kvi­nes­dal kom­mu­ne vil støt­te Nor­way Rock med 300.000 kro­ner – un­der for­ut­set­ning av at 1%-klub­ber sten­ges ute. Det nek­ter fes­ti­val­le­del­sen.

– Vi øns­ker å støt­te Nor­way Rock med et be­ty­de­lig be­løp, for det­te er en fes­ti­val man­ge er po­si­ti­ve til og som be­tyr mye for Kvi­nes­dal, sier ord­fø­rer Per Svein Kvin­laug (Krf) etter tirs­da­gens for­mann­skaps­møte i Kvi­nes­dal.

Der ble det ved­tatt å gi 300.000 kro­ner til Nor­way Rock, selv om fes­ti­va­len bare har søkt om 200.000 kro­ner. Fes­ti­va­len ar­ran­ge­res 7.-9. juli på Øy­eslet­ta i Kvi­nes­dal med band som Euro­pe, Seig­men og In Fla­mes.

I ved­ta­ket som ble ved­tatt mot Frps stem­me he­ter det: «Kvi­nes­dal kom­mu­ne er po­si­ti­ve til fes­ti­va­len Nor­way Rock Li­ve, og vil be­røm­me sty­ret og de fri­vil­li­ge for den­ne sat­sin­gen.

Kom­mu­nen har et øns­ke om å bi­dra med for­ut­sig­ba­re tilskudd til fes­ti­va­len, og vil der­for kun­ne vur­de­re et be­ty­de­lig støtte­be­løp og an­nen til­rette­leg­ging un­der vis­se vil­kår.»

IN­GEN PRO­BLE­MER

Og vil­kå­ret er alt­så at fes­ti­va­len ikke slip­per inn pub­li­kum­me­re med jak­ke- el­ler vest­mer­ker fra så­kal­te 1%-klub­ber. I prak­sis be­tyr det­te med­lem­mer av kri­mi­nelt be­las­te­de Mc-klub­ber som Hells An­gels og Ban­di­dos.

Bjørn Åge Nilsen som er styre­le­der i Nor­way Rock tak­ker nei:

– Jeg sy­nes det­te ved­ta­ket nær­mest er ufint. Det­te be­tyr at kom­mu­nen vil på­leg­ge oss en kleskode som in­gen and­re fes­ti­va­ler i lan­det har. Vi sy­nes det er trist og vondt at kom­mu­nen ikke øns­ker å støt­te oss.

– Men det står jo i ved­ta­ket at de øns­ker å støt­te?

– Ja, men vil­kå­ret be­tyr at vi ikke får no­en støt­te li­ke­vel. Vi har litt ære å ta vare på vi også. Med det­te ved­ta­ket sier man in­di­rek­te at fes­ti­va­len er en yngle­plass for kri­mi­nel­le. Hvis po­li­ti­et me­ner det­te får de kom­me og hen­te dis­se kri­mi­nel­le da. Vi står fast

Jeg sy­nes det­te ved­ta­ket nær­mest er ufint. Det­te be­tyr at kom­mu­nen vil på­leg­ge oss en kleskode som in­gen and­re fes­ti­va­ler i lan­det har. Vi sy­nes det er trist og vondt at kom­mu­nen ikke øns­ker å støt­te oss. BJØRN ÅGE NILSEN, Styre­le­der i Nor­way Rock

på prin­sip­pet om at vi vil være en fes­ti­val som er åpne for alle, sier Nilsen.

MØ­TER

Også i fjor stod Nor­way Rock på prin­sip­pet om å slip­pe inn alle, og med det tak­ket de nei til 100.000 kro­ner fra kom­mu­nen.

I mø­ter med kom­mu­nen og po­li­ti­et har fes­ti­va­len ar­gu­men­tert med at det ikke opp­stod no­en pro­ble­mer knyt­tet til det­te.

– Vi har hatt gode mø­ter med Nor­way Rock. Her har også po­li­ti­et vært med for å vur­de­re om noe ty­der på at man bør vel­ge en an­nen prak­sis. Men kon­klu­sjo­nen fra po­li­ti­et er at det er det ikke. Vi øns­ker ikke at den­ne ty­pen klub­ber skal få fot­fes­te i vår re­gion, sier ord­fø­rer Kvin­laug.

PRINSIPPVEDTAK

Ved­ta­ket i formannskapet byg­ger på et prinsippvedtak i kom­mune­sty­ret fra 2011.

Det året mot­tok Nor­way Rock 450.000 kro­ner i kom­mu­nal støt­te mot at de for­bød jakke­mer­ker for 1%-klub­be­ne. Tross det­te gikk fes­ti­va­len høs­ten 2011 kon­kurs og ble ned­lagt. Fes­ti­val­le­del­sen opp­ga den gang to grun­ner til kon­kur­sen: Regn­vær og boi­kott fra Mc-mil­jø­et som kon­se­kvens av jakke­merke­for­bu­det. Sist­nevn­te skal ha på­ført fes­ti­va­len en mil­lion kro­ner i tap.

– Det blir litt for en­kelt å si at det var en «boi­kott fra Mc-mil­jø­et». Hel­ler ikke rocke­re og van­li­ge fes­ti­val­gjen­ge­re li­ker klesko­der og for­bud av den­ne ty­pen, sier styre­le­der Nilsen.

– For­står du ikke be­kym­rin­gen over at 1%-klub­be­ne skal få fot­fes­te i re­gio­nen?

– Jo. Men ved­ta­ket fra 2011 byg­ger på si­tua­sjo­nen den gang. Det­te har end­ret seg si­den da, sier Nilsen.

Si­den formannskapet ikke har an­led­ning til å gi mer enn 200.000 kro­ner i støt­te må ved­ta­ket be­hand­les av kom­mune­sty­ret 21. juni.

FOTO: TOR ERIK SCHRØDER

Nor­way Rock an­slo at de tap­te 1 mil­lion kro­ner på boi­kott fra Mc-mil­jø­ene i 2011. Her fra en tid­li­ge­re fes­ti­val.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.