Po­li­ti­ke­re ska­de­li­ge for po­li­tik­ken

Den po­li­tis­ke kri­gen i Aust-ag­der Frem­skritts­par­ti vil in­gen ende ta. Snart bør po­li­ti­ker­ne ta hen­syn til sine vel­ge­re og leg­ge ned strids­øks­en.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Det er bare tre må­ne­der til stor­tings­val­get. Det er bare en som­mer mel­lom den inn­bit­te og hate­ful­le kam­pen blant frem­stå­en­de Frp-po­li­ti­ke­re i AustAg­der, som nå spil­ler seg ut i all sin vel­de - og val­get. Ikke så lang tid igjen, med and­re ord, på å ska­pe til­lit til vel­ger­ne el­ler frem­stå som et for­ut­sig­bart par­ti.

Dy­pest sett er vi vit­ne til det vi må kun­ne kal­le vel­ger­for­akt. Det er en rek­ke po­li­ti­ke­re som set­ter egen po­li­tis­ke ære, sin egen po­li­tis­ke kar­rie­re og sin egen po­li­tis­ke agen­da foran par­ti­et sitt og vel­ger­ne sine.

At lo­ka­le po­li­ti­ke­re, og gjer­ne også stor­tings­re­pre­sen­tan­ter for den del, av og til stem­mer i pakt med egen over­be­vis­ning og på tvers av den sen­tra­le le­del­sen i et par­ti er ikke noe nytt. Og hel­ler ikke nød­ven­dig­vis tegn på no­en stør­re ukul­tur. Så stor tak­høy­de bør po­li­tik­ken ha.

Men her hand­ler det om ni­vå­et de­bat­ten er lagt på, re­to­rik­ken rundt det, hånd­te­rin­gen av det og - det vi le­se­re bare aner er sverte­kam­pan­jer og bak­vas­kel­ser – det­te kan ska­de Frem­skritts­par­ti­et og de­res vel­ge­re inn mot val­get. Man­ge Frp-vel­ge­re fø­ler nok en mis­til­lit og en opp­gitt­het over po­li­ti­ke­re, og i ver­ste fall er det­te noe som kan smit­te hele po­li­ti­ker­stan­den. Og det tren­ger vi ikke. Vi tren­ger at våre folke­valg­te opp­fø­rer seg re­de­lig og or­dent­lig for ikke å svek­ke po­li­tik­kens sta­tus.

Nå er alt­så Aren­dal Frem­skritts­par­ti satt un­der ad­mi­ni­stra­sjon. Men de nek­ter å av­fin­ne seg med det og skal hol­de på med sin møte­virk­som­het som før. Selv om det er åpen­bart at fle­re av dem ikke skal del­ta i valg­kam­pen for par­ti­et for­di de mis­li­ker første­kan­di­da­ten Ås­hild Bruun Gun­der­sen. I det­te lig­ger det også en for­akt for helt van­li­ge, de­mo­kra­tis­ke spille­reg­ler.

Det er kam­pen mot fyl­kes­sam­men­slå­ing av Ag­der som er den egent­li­ge po­li­tis­ke sa­ken i bun­nen av per­son­stri­den. Og når den­ne de­bat­ten, som jo er av­død for lengst, kan ska­pe så mye splid i par­ti­et, må jo det bety at po­li­ti­ker­ne me­ner den er vik­ti­ge­re enn alt an­net. Men det kan vel hen­de at Frp-vel­ge­re sy­nes eldre­om­sorg, inn­vand­ring og helse er minst like vik­ti­ge Frp-sa­ker.

Vi tren­ger at våre folke­valg­te opp­fø­rer seg re­de­lig og or­dent­lig for ikke å svek­ke po­li­tik­kens sta­tus.

Frp-re­pre­sen­tan­te­ne Inge­bjørg God­ske­sen og Ås­hild Bruun Gun­der­sen er sen­tra­le i Frp-stri­den i Aust-ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.