Vil ikke an­be­fa­le byg­ging av kris­ten vi­dere­gå­en­de sko­le

Fyl­kes­råd­man­nen og ut­dan­nings­sje­fen vil ikke an­be­fa­le at Fi­ladel­fia får star­te kris­ten vi­dere­gå­en­de sko­le i Mar­vi­ka fra nes­te høst.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIRIN MARGRETHE FIDJE eirin.margrethe.fidje@fvn.no

Fyl­kes­råd­man­nen fryk­ter at en ny, kris­ten vi­dere­gå­en­de sko­le i Kris­tian­sand vil gå på be­kost­ning av det ek­sis­te­ren­de of­fent­li­ge skole­til­bu­det i Kris­tian­sand og om­egn.

Først­kom­men­de man­dag skal Hoved­ut­valg for kul­tur og ut­dan­nel­se i Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne gi sin ut­ta­lel­se til Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet om hvor­vidt Fi­ladel­fia bør få star­te opp sin Kris­ten Vi­dere­gå­en­de Sko­le Kris­tian­sand i Mar­vi­ka på Lund fra nes­te høst. I fyl­kes­råd­man­nens for­slag til ved­tak ute­blir an­be­fa­lin­gen.

KAN MISTE TILBUD

I ja­nu­ar send­te Kris­ten Vi­dere­gå­en­de Sko­le Kris­tian­sand AS, med ei­er­ne Fi­ladel­fia Ven­ne­sla og Fi­ladel­fia Kris­tian­sand, sin søk­nad til Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet med øns­ke om å star­te opp sko­le med 300 ele­ver i Fi­ladel­fias gam­le lo­ka­ler i Mar­vi­ka. Tal­let er ven­tet å lig­ge rundt hund­re ele­ver ved opp­start. Sko­len skal ha ut­dan­nings­pro­gram in­nen mu­sikk, dans og dra­ma, medi­er og kom­mu­ni­ka­sjon, stu­die­spe­sia­li­se­ring og stu­die­spe­sia­li­se­ring på­byg­ging. Ut­dan­nings­sjef Ar­ly Hau­ge i fyl­kes­kom­mu­nen har be­hand­let sa­ken, og me­ner at en øk­ning i dis­se stu­die­ret­nin­ge­ne vil føre til at ka­pa­si­te­ten på til­sva­ren­de, ek­sis­te­ren­de stu­die­pro­gram i re­gio­nen må re­du­se­res. Blant an­net vi­ser han til at på­bygg-til­bu­det ved Søg­ne vi­dere­gå­en­de sko­le al­le­re­de er lagt ned kom­men­de skole­år, og at også Ven­ne­sla vi­dere­gå­en­de sko­le kan miste sitt tilbud ved økt kon­kur­ran­se.

KRF-JA

Le­der for ho­ved­ut­val­get, An­ne Ma Ti­me­nes (KRF), vil i god KRFånd gi fyl­kes­råd­man­nens for­slag til ved­tak mot­stand når sa­ken be­hand­les til man­dag. Prin­si­pi­elt vil KRF all­tid si ja til sko­ler som har sitt fun­da­ment i livs­syn el­ler al­ter­na­tiv pe­da­go­gikk.

– Vi har ikke hatt gruppe­møte på det­te enda, men som KRFer tror jeg at jeg vil si ja til den­ne sko­len. Det er i tråd med vår tra­di­sjon og er også pro­gram­fes­tet i par­ti­et, sier Ti­me­nes.

Hun me­ner at ar­gu­men­te­ne om at sko­len vil spi­se av elev­plas­se­ne i de of­fent­li­ge sko­le­ne i re­gio­nen, ikke hol­der mål, og vi­ser til Fi­ladel­fias ek­sis­te­ren­de vi­dere­gå­en­de sko­le i Ven­ne­sla.

– En slik sko­le vil selv­føl­ge­lig bli en kon­kur­ran­se til of­fent­li­ge sko­ler, men da er det vår opp­ga­ve å sør­ge for at de of­fent­li­ge sko­le­ne er så gode som mu­lig både byg­nings- og lære­mes­sig. Fri­sko­ler som det­te har inn­tak fra hele lan­det, og rek­to­ren i Ven­ne­sla for­tel­ler at kun to av de 106 ele­ve­ne ved sko­len i dag kom­mer fra Ven­ne­sla-om­rå­det, sier Ti­me­nes.

TREKK I STATLIGE TILSKUDD

Da Fædre­lands­ven­nen skrev om skole­pla­ne­ne i mars, trakk styre­le­der Geir Stom­nås i det ny­opp­star­te­de skole­sel­ska­pet fram at en for­ven­tet øk­ning i elev­kul­le­ne fra 2021 og ut­over vi­ser at det er be­hov for Fi­ladel­fias nye vi­dere­gå­en­de sko­le. Det sam­me tall­ma­te­ria­let bru­ker Hau­ge som ar­gu­men­ta­sjon for at det enn så len­ge ikke er rom for fle­re elev­plas­ser i re­gio­nen.

– Frem til 2020 er det ven­tet sta­bi­li­tet i sø­ker­tal­le­ne i Vest-ag­der og Kris­tian­sand-re­gio­nen, selv om for­de­lin­gen mel­lom ut­dan­nings­pro­gram­me­ne vil va­riere fra år til år. Først etter 2020 vil sø­ker­tal­le­ne øke, sier han.

Han be­reg­ner sam­ti­dig at de statlige over­fø­rin­ge­ne til Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne vil bli la­ve­re der­som elev­tal­let øker ved de pri­va­te sko­le­ne.

– Sta­ten gir stykk­pris­fi­nan­sie­ring til pri­va­te sko­ler per elev. For hver elev på pri­va­te sko­ler vil fyl­kes­kom­mu­nen trek­kes til­sva­ren­de i tilskudd, sier Hau­ge.

Stør­rel­sen på fi­nan­sie­rin­gen va­rie­rer mel­lom ut­dan­nings­ret­nin­ge­ne, og han har der­for ikke kal­ku­lert nøy­ak­tig stør­rel­se på et even­tu­elt tap.

FOTO: EIRIN MARGRETHE FIDJE

I den­ne byg­nin­gen i Mar­vi­ka vil Fi­ladel­fia star­te vi­dere­gå­en­de sko­le.

FOTO: EIRIN MARGRETHE FIDJE

Geir Stom­nås, styre­le­der i Kris­ten Vi­dere­gå­en­de Sko­le Kris­tian­sand foran byg­nings­mas­sen i Mar­vi­ka som er tenkt som skole­lo­ka­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.