Kan kos­te Nye Vei­er inn­til 750 mil­lio­ner

Man­dag kon­klu­der­te Veg­di­rek­to­ra­tet med at alle nye mo­tor­vei­er skal byg­ges med vei­lys. Det be­tyr inn­til 750 mil­lio­ner i bygge­kost­na­der og 50 mil­lio­ner i år­li­ge drifts­kost­na­der for Nye Vei­er.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Vi tar av­gjø­rel­sen til etter­ret­ning og for­be­re­der oss på å byg­ge ut alle vei­strek­nin­ge­ne våre med vei­lys, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Chris­ti­an Alt­mann i Nye Vei­er til Fædre­lands­ven­nen.

I et hø­rings­ut­kast til Veg­ve­se­nets nye hånd­bok om vei- og gate­ut­for­ming ble det fore­slått at nye mo­tor­vei­er med mo­de­rat tra­fikk kan byg­ges uten vei­be­lys­ning med unn­tak for kryss­om­rå­der og tun­ne­ler. Etter en brei hø­ring kon­klu­der­te di­rek­to­ra­tet li­ke­vel med at alle nye mo­tor­vei­er fort­satt skal byg­ges med vei­lys.

BYG­GE- OG DRIFTS­KOST­NA­DER

Nye Vei­er har tid­li­ge­re an­slått bygge­kost­na­den for vei­lys til å lig­ge på mel­lom én og halv­an­nen mil­lion kro­ner pr. kilo­me­ter, mens år­li­ge drifts­kost­na­der var an­slått å lig­ge på 100.000 kro­ner pr. kilo­me­ter.

For Nye Vei­ers por­te­føl­je på drøye 500 kilo­me­ter med fire­felts mo­tor­vei er den an­slåt­te to­tal­kost­na­den på mel­lom 500 og 750 mil­lio­ner kro­ner i bygge­kost­na­der og 50 mil­lio­ner i år­li­ge drifts­kost­na­der.

VIL HA NED KOSTNADENE

– På sam­me måte som vi job­ber kon­ti­nu­er­lig for å få ned bygge­kost­na­de­ne ge­ne­relt på våre pro­sjek­ter, vil også job­be for å få ned kostnadene på vei­lys, sier Alt­mann.

– Hvor­dan?

– Vi må både se på tek­no­lo­gi­en og hvil­ke til­by­de­re som fin­nes der ute, samt hvil­ke pri­ser man ope­re­rer med. Det er imid­ler­tid vår gjen­nom­fø­rings­mo­dell, med tid­lig plan­leg­ging og tid­lig in­volve­ring av en­tre­pre­nø­re­ne, som blir vik­tigst, si­den det blir dem som skal løse det­te for oss, sva­rer Alt­mann.

– Hva vil dis­se eks­tra­kost­na­de­ne gå ut­over?

– Det er vans­ke­lig å si på det nå­væ­ren­de tids­punkt. Vi ser helst at det ikke går ut over noe, men vil job­be enda har­de­re med å øke nyt­ten gjen­nom å ta ned kostnadene i pro­sjek­te­ne, sva­rer kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tø­ren.

– FORSINKER IKKE BYGGINGEN

Han for­tel­ler vi­de­re at vei­lys­be­slut­nin­gen ikke vil føre til no­en for­sin­kel­ser på Nye Vei­ers to igang­sat­te pro­sjek­ter.

– For strek­nin­gen Aren­dal – Tvede­strand be­stem­te vi oss al­le­re­de i mars for å pro­sjek­te­re med be­lys­ning. For strek­nin­gen Rugt­vedt – Dør­dal i Bam­ble kom­mu­ne blir det hel­ler ikke noe pro­blem si­den det er så tid­lig i bygge­pro­ses­sen, for­tel­ler Alt­mann, og leg­ger til at punk­tet om vei­lys ikke har vært låst i kon­trak­te­ne så len­ge Nye Vei­ers søk­nad til Veg­di­rek­to­ra­tet ikke var av­gjort.

TRAFIKKSIKKERHET

Veg­di­rek­to­ra­tet opp­ly­ser selv i presse­mel­din­gen at hen­sy­net til trafikksikkerhet har veid tyngst:

«Mo­tor­vei­er er svært tra­fikk­sik­re, og be­lys­ning er et bi­drag til det høye sik­ker­hets­ni­vå­et».

Di­rek­tør Bjør­ne Grims­rud i Veg­di­rek­to­ra­tet sier man har kom­met langt når det gjel­der å re­du­se­re al­vor­li­ge ska­der på vei­ene i Nor­ge.

– For å kom­me vi­de­re ned med an­tall drep­te og skad­de, blir alle til­tak vik­ti­ge, sier di­rek­tø­ren.

Rent kon­kret fø­rer Veg­di­rek­to­ra­tets be­slut­ning til at kra­vet om be­lys­ning på nye mo­tor­vei­strek­nin­ger nå blir stå­en­de i Veg­ve­se­nets hånd­bok, og søk­na­de­ne fra Nye Vei­er og Ops-pro­sjek­tet RV 3/rv. 25 Om­mangs­vol­len – Grund­set blir av­slått. Nye Vei­er opp­ly­ser for øv­rig at de ennå ikke har fått det for­mel­le av­sla­get fra di­rek­to­ra­tet.

ARKIVFOTO: JARLE R. MARTINSEN

Nye Vei­er søk­te om å slip­pe vei­lys uten­om tun­nel- og kryss­om­rå­der på de nye mo­tor­vei­strek­nin­ge­ne de skal byg­ge ut. Veg­di­rek­to­ra­tet av­slo søk­na­den. Det be­tyr at ny E 39 mel­lom Kris­tian­sand og Stav­an­ger også vil ha vei­lys, som nå­væ­ren­de E 39 har, her av­bil­det ved Va­land like øst for Man­dal.

ARKIVFOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

E 18 mel­lom Kris­tian­sand og Grim­stad, her fra av­kjør­se­len til Ikea, ble bygd ut med vei­lys. Det vil også fram­ti­di­ge mo­tor­vei­strek­nin­ger bli, etter Vei­di­rek­to­ra­tets be­slut­ning man­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.