Prøv­de å auk­sjo­ne­re bort 160 kilo med dy­na­mitt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE

På opp­drag for Valle Spare­bank ble 160 kilo dy­na­mitt for­søkt solgt på nett via Auk­sjo­nen. no. – Helt uak­sep­ta­belt, me­ner Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap.

– Vi ser al­vor­lig på det­te. Både sel­ger og kjø­per av spreng­stoff skal ha sær­skil­te til­la­tel­ser, og salg over in­ter­nett er ab­so­lutt ikke ak­sep­ta­belt, sier av­de­lings­le­der Si­ri Hage­hau­gen i Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB).

Hun sier at det er li­ten tvil om at 160 kilo dy­na­mitt har et stort skade­po­ten­si­al der­som det blir brukt på feil måte el­ler til noe an­net enn næ­rings­virk­som­het.

BANKEN BE­KLA­GER

– Det­te er be­kla­ge­lig, men det vik­tigs­te er jo at sal­get av dy­na­mit­ten ble stop­pet og in­gen­ting kom på av­vei­er, sier ad­mi­ni­stre­ren­de bank­sjef Vi­dar H. Hom­me i Valle Spare­bank.

Valle Spare­bank had­de pant i kon­kurs­boet til fir­ma­et Upp­stad Trans­port & An­legg, der alt­så dy­na­mit­ten inn­gikk som en del av boet. Banken lei­de inn hjelp for å få solgt ver­di­ene, og det var i den for­bin­del­se dy­na­mit­ten ble lagt ut på nett­ste­det til Auk­sjo­nen.no. Det var lo­kal­avi­sen Se­tes­dø­len som først skrev om sa­ken.

– Vi ble kon­tak­tet av en ob­ser­vant per­son som had­de mer­ket seg salgs­an­non­sen for dy­na­mitt. Etter å ha for­hørt oss med Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap, ba vi Auk­sjo­nen.no trek­ke an­non­sen og sør­ge for å hånd­te­re dy­na­mit­ten i tråd med re­gel­ver­ket, sier første­be­tjent Dag Refs­nes ved Valle og Byk­le lens­manns­kon­tor.

Si­den ikke noe av dy­na­mit­ten ble vi­dere­solgt vil ikke po­li­ti­et for­føl­ge sa­ken yt­ter­li­ge­re.

– MENNESKELIG SVIKT

– Her har det skjedd en menneskelig svikt. Vi skal selv­sagt for­hol­de oss til lo­ver og regler, og plan­leg­ger å inn­føre auk­sjons­kon­troll for ras­ke­re å kun­ne av­dek­ke ulov­li­ge pro­duk­ter som blir for­søkt solgt gjen­nom oss, sier dag­lig le­der Kai Møl­ler i Auk­sjo­nen.no.

Han un­der­stre­ker at an­non­sen ble fjer­net umid­del­bart da po­li­ti­et kon­tak­tet dem, og at fir­ma­et ge­ne­relt har lav ters­kel for å fjer­ne an­non­ser for pro­duk­ter som det er tvil om lov­lig­he­ten av å sel­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.