Bo­li­ger el­ler dyr­ket mark?

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULE­BERG odd.inge.ule­berg@fvn.no

Ei­vind Dri­ve­nes (Sp) vil ver­ne Moseid­jor­de­ne fra bo­lig­byg­ging, men for­sla­get falt ikke i god jord.

– Hvis alle gjør som dere leg­ger opp til, vil vi ikke ha nok dyr­ket mark i Nor­ge. Jeg min­ner om at alle par­ti­er på Stor­tin­get har sagt at vi skal byg­ge mind­re på dyr­ket mark enn før. Jeg vil ver­ne jor­de­ne fra ut­byg­ging, sa Dri­ve­nes.

SP ALENE

Ut­ta­lel­sen falt på stein­grunn i formannskapet i Ven­ne­sla. For­sla­get til Dri­ve­nes fikk bare Sps stem­mer.

Moseid­moen er Ven­ne­slas størs­te bo­lig­om­rå­de. Det er i for­bin­del­se med at hele slet­ta skal plan­leg­ges på nytt, at Moseid-jor­de­ne er kom­met i spill. Det var plan­pro­gram og plan­g­ren­ser som var oppe i formannskapet tirs­dag.

Råd­man­nen leg­ger opp til bo­lig­byg­ging på de grøn­ne om­rå­de­ne.

– Det­te kan bli et vel­dig vik­tig om­rå­de for bo­li­ger i frem­ti­den, sa råd­mann Svein Skis­land i formannskapet.

Det sa han også om Kvar­stein­jor­de­ne for no­en år si­den. Da snud­de po­li­ti­ker­ne etter press og ver­net jor­de­ne.

KRF og Ap sier de vil kon­klu­de­re om Moseid se­ne­re.

– Jeg er ikke rede til å ver­ne Moseid­jor­de­ne nå. Jeg vil ha dem inn i pla­nen for Moseid­moen. Det be­tyr ikke at jeg sier ja til å bru­ke dem til bo­lig. Vi må se ting i sam­men­heng se­ne­re, sa ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal.

– NOK På MIN TALLERKEN

Aps Ran­di M. Fjelle­stad sa det slik:

– Vi fikk ver­net jor­da mi på Kvar­stein. Nå skal ikke jeg si at all an­nen dyr­ket mark enn min egen kan byg­ges ut. Vi må rett og slett kom­me til­ba­ke til sa­ken.

Aps Geir We­hus vil­le ikke kon­klu­de­re si­den gruppe­le­der Be­rit Kit­tel­sen ikke var til ste­de.

– For å si det sånn: Det har vært nok på min tallerken å ta stil­ling til i dag. Nå tør jeg ikke mer, sa han, til lat­ter.

Moseid­moen-pla­nen skal av­kla­re hvor det kan for­tet­tes, hvor det skal ver­nes, hvor det skal byg­ges høyt, hvor det skal være næ­ring og sen­trums­bygg og hvor det skal være grønt i Ven­ne­slas størs­te bo­lig­om­rå­de,

Moseid­moen ble bygd på fem­ti-tal­let med sto­re tom­ter og ene­bo­li­ger. De sis­te 20 åre­ne har det skjedd en stor for­tet­ting. An­tall hus er nes­ten for­dob­let – mye via dis­pen­sa­sjo­ner.

– Det er på høy tid vi får av­klart om­rå­det for frem­ti­den, sa kom­mu­nal­sjef Aslak Weg­ge, som reg­ner med at pla­nen er fer­dig vår­en 2019.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULE­BERG

Moseid­jor­de­ne. Sp vil ver­ne dem fra bo­lig­ut­byg­ging. De and­re par­ti­ene i Ven­ne­sla snu­ser på ut­byg­ging.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULE­BERG

Ei­vind Dri­ve­nes i Sp vil ver­ne Moseid­jor­de­ne mot bo­lig­byg­ging. De and­re po­li­it­ker­ne vil ven­te med å be­stem­me seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.