Ut­sat­te idretts­plass

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULE­BERG

Høy­res Jens Røed me­ner det er en unik mu­lig­het for Ven­ne­sla kom­mu­ne når fire hus­ei­ere ved Idretts­plas­sen ber om å få ei­en­dom­me­ne sine inn­løst.

Råd­mann Svein Skis­land me­ner inn­løs­ning vil kos­te minst 15 mil­lio­ner kro­ner, og ba po­li­ti­ker­ne stop­pe ar­bei­det med ny re­gu­le­rings­plan for Idretts­plas­sen.

– Nå har vi en unik mu­lig­het. Den sy­nes jeg vi skal ut­re­de, før vi be­stem­mer noe. Der­for vil jeg ut­set­te hele den­ne sa­ken til vi vet om vi bør kjø­pe el­ler ikke, sa Høy­res Jens Røed i formannskapet i Ven­ne­sla tirs­dag. Og slik ble det. Der­med må venn­dø­le­ne ven­te til etter fe­rien med å vite hvil­ken ret­ning ut­byg­gin­gen av Idretts­plas­sen tar.

Råd­man­nen vil stop­pe ny plan og hel­ler bru­ke da­gens plan. Den be­tyr at da­gens an­legg kan opp­rus­tes med kunst­gress, skole­gård, bed­re gar­de­ro­be­bygg og fire fri­idretts­ba­ner.

Idret­ten er klar på at de øns­ker ny plan og inn­løs­ning av hus, ikke flik­king på det gam­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.