Fle­re Wi­de­røe-fly for­sin­ket

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Ons­dag mor­gen før­te tek­nis­ke pro­ble­mer med et Wi­de­røe-fly pro­ble­mer for en rek­ke av­gan­ger til og fra Kje­vik.

– Vi har fått no­en kan­sel­le­rin­ger, men vi har satt inn et an­net fly, sier Sil­je Brand­voll, di­rek­tør for kom­mu­ni­ka­sjon og samm­funns­kon­takt i Wi­de­røe. Fle­re av­gan- ger er inn­stilt el­ler for­sin­ket som føl­ge av de tek­nis­ke pro­ble­me­ne. Av­gan­gen til Kø­ben­havn klok­ka 07.00 ble ut­satt til 9.15. Det­te på­vir­ket re­tur­av­gan­gen fra Kø­ben­havn, som opp­rin­ne­lig var klok­ka 08.55. Ny av­gangs­tid ble satt til klok­ka 11, og ny an­komst­tid på Kje­vik satt til 11.50. Fly­et som skul­le ha gått til Ber­gen klok­ka 10.35 ble også for­sin­ket. Stav­an­ger-av­gan­gen klok­ka 09.05 ble inn­stilt.

ARKIVFOTO: ERLING S. HÆGELAND

En Wi­de­røe-av­gang fra Kris­tian­sand er inn­stilt og fle­re er for­sin­ket ons­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.