Vur­de­rer be­ta­ling for å slip­pe køen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD NEKSTAD vegard.nekstad@krs­by.no

I Dan­mark vek­ker det har­me at man kan kjø­pe seg for­bi Le­go­land-køen. Dyreparken vur­de­rer en lig­nen­de løs­ning, for­di kun­de­ne vil plan­leg­ge park­da­gen.

– Det er noe vi vur­de­rer fort­lø­pen­de. Det er gjort i ut­lan­det i man­ge år. Nor­ge har ikke vært helt mo­dent ennå, men vi vil vur­de­re det, sier salgs- og mar­keds­sjef i Dyreparken, An­ni­ken Bjørn­stad Schjøtt.

De­bat­ten om så­kal­te «quick pass» har vokst i Dan­mark etter at fle­re medi­er, blant an­net Ber­ling­ske Ti­den­de, skrev om Le­go­land hvor man for 149 til 599 dans­ke kro­ner kan kjø­pe seg for­bi køen.

– FORKASTELIG

«Flott, Le­go­land. Jeg tror jeg drar til et vann­land i ste­det, bare for­di jeg av prin­sipp sy­nes at det er forkastelig at man kan be­ta­le seg til bed­re be­hand­ling. Det vil jeg ikke være med å støt­te», skri­ver dans­ke Pe­ter Ras­mus­sen, gjen­gitt av norsk TV 2.

Aur­ora Hø­egh-om­dal er en an­nen kun­de, som er mis­for­nøyd med at inn­gangs­bil­let­ten på 339 kro­ner ikke er nok for å hav­ne i sam­me kø som alle and­re kun­der.

Presse­kon­takt i Le­go­land, Ju­lie Sloth Blu­mensaat, sier til TV 2 at de har hatt sys­te­met si­den 2011 og at de fort­satt vil ha det.

– Det­te på­vir­ker ikke gjes­te­ne våre. Man vil ikke opp­le­ve at man ikke får tu­ren sin hvis man ikke har Q-bot. Vi har hatt sys­te­met len­ge, og det er noe vi også vil ha i fram­ti­da.

MEST MU­LIG UT AV BESØKET

Ver­ken Kris­tian­sand Dyre­park, Som­mar­land i Bø, Tu­sen­fryd el­ler Hun­der­fos­sen til­byr iføl­ge TV 2 «quick pass» i dag. Men ting er i end­ring.

– Det hand­ler om at folk øns­ker mest mu­lig av besøket, tror salgs­og mar­keds­sje­fen i Kris­tian­sand Dyre­park.

– Vi har ikke «quick pass», men

5. juni 2015 ble tri­bune­to­get gjen­nom Hakke­bakke­sko­gen åp­net som en stor­sat­sing i Dyreparken. Med den nye at­trak­sjo­nen ble det åp­net for å kjø­pe seg plass i køen for 30 kro­ner per pas­sa­sjer.

– Vi fikk no­en kom­men­ta­rer, men nå vir­ker det som at det er ak­sep­tert. Det er blitt po­pu­lært og folk god­tar det. Det er et be­gren­set an­tall plas­ser som kan book­es. Hakke­bakke­sko­gen er blant at­trak­sjo­ne­ne som tar tid, så det er fint å kun­ne plan­leg­ge da­gen, sier Bjørn­stad Schjøtt.

Like før hel­ga åp­net «opp­føl­ge­ren», Hakke­bakke­sko­gen Film­stu­dio, med sam­me be­ta­lings­ord­ning.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

I Hakke­bakke­sko­gen be­ta­ler man­ge for å unn­gå de lengs­te kø­ene. Sta­dig fle­re etter­ly­ser mu­lig­het for å be­ta­le seg gjen­nom køen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.