Mød­re kas­tet barn ut fra bren­nen­de lei­lig­he­ter

Minst seks men­nes­ker var i går etter­mid­dag rap­por­tert døde i bran­nen i London, og po­li­ti­et fryk­ter tal­let vil sti­ge. Øyen­vit­ner for­tel­ler om folk som hop­pet ut av den bren­nen­de bo­lig­blok­ken.

Faedrelandsvennen - - NORGE & VERDEN - TEKST: NTB

– Jeg kan be­kref­te seks døds­fall nå. Men det­te tal­let vil tro­lig sti­ge i lø­pet av det som vil bli en kom­pleks ope­ra­sjon over fle­re da­ger, sa Stuart Cun­dy i London-po­li­ti­et ons­dag etter­mid­dag.

64 men­nes­ker var da brakt til syke­hus, iføl­ge am­bu­lanse­tje­nes­ten i den bri­tis­ke ho­ved­sta­den. For 20 av dem er til­stan­den kri­tisk.

Fle­re hund­re brann­folk job­bet gjen­nom nat­ten med sluk­nin­gen av bran­nen i Gren­fell Tow­er i by­de­len North Ken­sing­ton. På mor­ge­nen var meste­par­ten av den 24 eta­sjers byg­nin­gen full­sten­dig ut­brent.

Røyk steg opp fra eta­sjer hvor il­den ennå ikke var sluk­ket. Brann­folk fort­sat­te le­tin­gen etter døde og mu­li­ge over­le­ven­de i eta­sje­ne som var minst be­rørt av bran­nen.

– HELDIG SOM ER I LI­VE

– Man­ge men­nes­ker er ikke gjort rede for. No­en av dem har søkt til­flukt hjem­me hos na­bo­er el­ler ven­ner, sa Lon­dons ord­fø­rer Sa­diq Kahn til Tv-sta­sjo­nen Sky News.

Han for­tal­te at brann­mann­ska­pe­ne bare klar­te å kom­me seg opp til 13. eta­sje da bran­nen sto på som verst.

Høy­blok­ka be­står av 120 kom­mu­na­le lei­lig­he­ter. Flam­me­ne skal raskt ha spredt seg opp­over ut­si­den av byg­nin­gen etter at bran­nen opp­sto rundt klok­ka 1 på nat­ten. Ju­dith Blake­man, råd­gi­ver for om­rå­det Not­ting Da­le i Ken­sing­ton og Chelsea, sier iføl­ge The Guar­di­an at det bor et sted mel­lom 400 og 600 per­soner i byg­get.

– Jeg er heldig som er i li­ve. Og man­ge men­nes­ker har ikke kom­met ut av byg­nin­gen, sier en be­bo­er til avi­sa The Guar­di­an.

Stats­mi­nis­ter There­sa May sør­ger over liv­e­ne som gikk tapt i bran­nen, iføl­ge en ut­ta­lel­se fra hen­nes kon­tor.

– BARN SLUPPET FRA VINDUER

Fle­re øyen­vit­ner har for­talt om de­spe­ra­te men­nes­ker som hop­pet ut av bren­nen­de og røyk­fyl­te lei­lig­he­ter. Ha­dil Ala­mi­ly sier hun så en mann som sig­na­li­ser­te SOS med en lomme­lykt fra en av de øvers­te eta­sje­ne.

– Han rop­te hjelp, hjelp, hjelp, men in­gen hjalp ham. Han kas­tet en ma­drass ut av vin­du­et. Han sto bok­sta­ve­lig talt i flam­mer og hop­pet, sier Ala­mi­ly.

En kvin­ne ved navn Ta­ma­ra for­tel­ler om fle­re som kas­tet bar­na sine ut av vinduer i det bren­nen­de byg­get.

– De rop­te redd bar­na mine! sier hun til BBC.

Fle­re barn skal ha over­levd et- ter å ha blitt sluppet ut av vinduer av mød­re­ne sine. En baby ble sluppet ned fra tien­de el­ler el­lev­te eta­sje, for­tel­ler et øyen­vit­ne til ny­hets­by­rå­et Press As­socia­tion.

En mann løp fram og tok imot bar­net.

Lon­dons brann­sjef Da­ny Cotton be­skri­ver bran­nen som en hen­del­se uten side­styk­ke. I lø­pet av sine 29 år i brann­ve­se­net i London har hun ald­ri opp­levd en lig­nen­de brann­ka­ta­stro­fe.

ADVARTE OM BRANNFARE

Minst 40 brann­bi­ler og 20 am­bu­lan­ser ryk­ket ut, og over­le­ven­de og eva­ku­er­te ble sam­let i kir-

ker og sam­funns­hus i nær­he­ten.

Fle­re over­le­ven­de har for­talt at det ikke ble ut­løst no­en brann­alarm for hele byg­nin­gen. No­en hør­te na­bo­enes røyk­vars­le­re, mens and­re opp­da­get bran­nen på grunn av bråk uten­fra.

En be­boer­for­ening har tid­li­ge­re vars­let om stor brannfare både i Gren­fell Tow­er og and­re kom­mu­na­le byg­nin­ger i by­de­len.

– Bare en ka­ta­stro­fal hen­del­se vil av­dek­ke hvor udu­ge­lig vår ut­lei­er er, skrev or­ga­ni­sa­sjo­nen Gren­fell Ac­tion Group i no­vem­ber i fjor.

Byg­get ble opp­ført på 1970-tal­let og har ny­lig fått ny ut­ven­dig kled­ning og nye vinduer. Fle­re brann­eks­per­ter me­ner feil og mang­ler ved byg­nin­gen kan ha fått flam­me­ne til å spre seg raskt.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Brann­man­ska­per måt­te be­skyt­te seg med skjold mot byg­nings­de­ler som for­sat­te å rase ned fra blok­ka. I hele går ble det lett etter over­le­ven­de.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

en be­bo­er blir her bå­ret bort for å få medi­sins hjelp. Over 50 men­nes­ker ble gjen­nom nat­ten frak­tet til syke­hus

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Også brann­mann­ska­per må pus­te ut etter å ha kjem­pet mot brann bran­nen som her­jet bo­lig­blok­ka i Vest-london.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Den­ne per­sonen kik­ker ut av vin­du­et mens bo­lig­blok­ken står i brann. I lø­pet av natt til i går eva­ku­er­te red­nings- og brann­mann­ska­per man­ge ut fra blok­ka. No­en valg­te også å hop­pe, and­re å kas­te ned sine barn.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Det var Gren­fell Tow­er vest i London som brant.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.