STORBRANNEN I LONDON

Faedrelandsvennen - - NORGE & VERDEN -

– Når man ser så vold­som spred­ning i byg­gets fa­sa­de, så kan man lure på hvil­ke type ma­te­ria­ler som er brukt. Når det også bren­ner i så stort om­fang inn­ven­dig, så kan man også lure på hvor­dan brann­skil­ler in­ne i byg­get er ut­ført, sier Vegard Er­vik Ol­sen, le­der for Råd­gi­ven­de In­ge­ni­ø­rers Fore­nings eks­pert­grup­pe for brann­sik­ker­het.

Vit­ner for­tel­ler også at brann­alar­men ikke har fun­gert.

– Her er det nok fle­re byg­nings­mes­si­ge feil og uhel­di­ge for­hold som har inn­truf­fet sam­ti­dig, og som har hatt ka­ta­stro­falt ut­fall, sier Ol­sen, som un­der­stre­ker at det­te er spe­ku­la­sjo­ner.

Han på­pe­ker at eld­re bygg er mer ut­satt for brann enn de ny­ere.

– Men det er li­ke­vel uvan­lig å se en brann som sprer seg i så stort om­fang som den­ne bran­nen i London, sier Ol­sen.

MIDDELS RISIKO

Det var brann­til­syn i blok­ken Gren­fell Tow­er i juni i fjor, etter at byg­get had­de gjen­nom­gått en stør­re oppus­sing og blant an­net fått ny kled­ning. Da ble den be­dømt å ha middels brann­ri­si­ko, noe som er in­nen­for det som er nor­malt, skri­ver BBC.

Men så sent som i no­vem­ber advarte be­boer­for­enin­gen Gren­fell Ac­tion Group om fa­ren for en ka­ta­stro­fal brann og kal­te ut­lei­e­ren udu­ge­lig.

Blok­ka be­står av 120 kom­mu­na­le lei­lig­he­ter over 24 eta­sjer. Ut­lei­en ad­mi­ni­stre­res av or­ga­ni­sa­sjo­nen Ken­sing­ton and Chelsea Ten­ant Ma­na­ge­ment Or­ga­ni­sa­tion (KCTMO), på veg­ne av kom­mu­na­le myn­dig­he­ter.

SPREDDE SEG TIL FASADEN

Den dans­ke brann­in­ge­ni­ø­ren Ib Ber­tel­sen me­ner det må være noe med byg­nin­gens kon­struk­sjon som gjør at il­den kun­ne spre seg vi­de­re til fasaden.

– Det kan være noe med må­ten det er bygd på. Det kan være mang­len­de skil­ler, el­ler at den

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.