100 år si­den Hydro­grunn­leg­ge­rens død

Faedrelandsvennen - - NORGE & VERDEN - NTB

Kris­ti­an Birke­land var en av Nor­ges størs­te fors­ke­re, og 15. juni er det 100 år si­den han døde. Birke­land skal min­nes med både se­mi­na­rer og en egen ut­stil­ling.

Fy­si­ke­ren Kris­ti­an Birke­land er kan­skje først og fremst kjent som en av grunn­leg­ger­ne av Norsk Hydro, som han etab­ler­te i 1905 sam­men med Sam Ey­de. Og ikke minst for­di han pry­der den gam­le 200-krone­sed­de­len som snart skal ut av sir­ku­la­sjon. Sam­men med in­ge­ni­ø­ren Ey­de ut­vik­let han en pro­sess for å fram­stil­le ni­tro­gen­di­ok­sid til bruk i gjød­sel, den så­kal­te Birke­landEy­de-pro­ses­sen, og la der­med grunn­la­get for et norsk in­du­stri­even­tyr. Ju­bi­le­et fei­res over fle­re da­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.