Over­ras­ket med he­ders­pris

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

Hun skul­le bare del­ta på en som­mer­fest, Tul­la Wahl­stedt. Så fikk hun Wo­men in bu­si­ness’ førs­te he­ders­pris.

– Å se så man­ge unge kvin­ner her, og man­ge som jeg ikke kjen­ner, lo­ver godt for byen vår. Og så vil jeg be­nyt­te an­led­nin­gen til å slå et slag for eld­re le­de­re. Jeg har ald­ri vært bed­re enn etter at jeg run­det 60! sier Tul­la Wahl­stedt.

Det er tirs­dag kveld hos Grønt Sen­ter på Od­der­øya. Det fers­ke kvinne­nett­ver­ket Wo­men in bu­si­ness av­hol­der sin førs­te som­mer­fest og Wahl­stedt er én av rundt 90 da­mer til­ste­de.

Som Fædre­lands­ven­nen meld­te i går, pen­sjo­ne­rer hun seg mot­stre­ben­de fra må­neds­skif­tet etter 39 år i kom­mu­ni­ka­sjons­by­rå­et Ap­tum, de sis­te 22 som dag­lig le­der og med­ei­er.

UFORBEREDT MOTTAGER

Da ord­fø­rer Ha­rald Fur­re – nes­ten enes­te mann til­ste­de – be­gyn­ner på en tale som skal ende opp i til­de­ling av Wo­men i bu­si­ness’ he­ders­pris til nett­opp Tul­la Wahl­stedt, er det først ty­de­lig at hun ikke har pei­ling på hva som er i ven­te.

Her er litt av det Fur­re sier: (…) Wo­men in Bu­si­ness gir i dag sin he­ders­pris til en kvin­ne som har vært en flott rollemodell for man­ge. En le­der som har ut­ford­rer jen­ter og kvin­ner til å sat­se. Som har ut­ford­ret kvin­ner til å ta mer an­svar, til å ta le­der­job­ber, og som selv gått foran som et godt ek­sem­pel. Vin­ne­ren har vist at hun er en dyk­tig for­ret­nings­dri­ven­de. (...) Vi tren­ger rolle­mo- del­ler som deg – Tul­la Wahl­stedt - som er for­bil­der og in­spi­re­rer fle­re kvin­ner til å ta le­del­sen.

(...) Du er le­de­ren som le­ver slik hun øns­ker med­ar­bei­der­ne skal være. Du kre­ver og le­ve­rer kva­li­tet, og er en le­der som ikke spa­rer seg selv i job­ben. Du har en ar­beids­ka­pa­si­tet av de sjeld­ne. De som har ar­bei­det sam­men med deg sier at du er en le­der uten prima­donna­nyk­ker og jå­le­ri. Du har vært en im­po­ne­ren­de le­der av Ap­tum. Du er uredd, tørr og vil.

Du er også en kvinne­saks­for­kjem­per. Du har vært en­ga­sjert i kvin­ners ret­tig­he­ter og mu­lig­he­ter i hele ditt voks­ne liv (…) Etter deg gror det. Man­ge be­drif­ter, lag, or­ga­ni­sa­sjo­ner og vel­de­di­ge for­mål i byen har hatt gle­de av ditt en­ga­sje­ment og by­rå­ets tje­nes­ter. Det gror av en­ga­sje­men­tet ditt, ide­er og for­slag du har le­vert og gjen­nom­ført. (...) Du le­ver for kun­de­ne - og dine an­sat­te - døg­net rundt. (…) Du hei­er på and­re, og har ba­net vei for en ny ge­ne­ra­sjon av klo­ke og ster­ke kvin­ne­li­ge le­de­re på Ag­der. Du har brukt din po­si­sjon til å løf­te fram kvin­ne­li­ge ta­len­ter. Du for­slår kvin­ner til le­den­de stil­lin­ger, og du ska­per ak­ti­vi­te­ter med fo­kus på like­stil­ling.

SAMLER SEG KJAPT

Etter hvert går det nød­ven­dig­vis opp for Tul­la at hun er pris­mot­ta­ge­ren. Da hun kom­mer fram for å mot­ta di­plom og ma­le­ri, er hun ty­de­lig rørt. Men hun samler seg kjapt, sier «tu­sen mil­lio­ner takk» og le­ve­rer ut­ta­lel­sen som er gjen­gitt inn­led­nings­vis i den­ne ar­tik­ke­len.

Til trampe­klapp.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Tul­la Wahl­stedt (t.h.) har nett­opp mot­tatt kvinne­nett­ver­ket Wo­men in bu­si­ness’ førs­te he­ders­pris, noe an­sikts­ut­tryk­ket be­kref­ter at hun var to­talt uforberedt på. Over­rek­ker, ord­fø­rer Ha­rald Fur­re, tri­ves godt. Næ­rings­for­enin­gens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ani­ta S. Diet­rich­son stor­ko­ser seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.