In­gen bom­penge­pro­test

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - JARLE R. MARTINSEN

Næ­rings­li­vet kom­mer nep­pe til å pro­te­ste­re på den kraf­ti­ge øk­nin­gen i bom­penge­sat­se­ne mel­lom Man­dal og Kris­tian­sand.

– Det blir det ene opp mot det and­re. Ja, det vil kos­te eks­tra, men sam­ti­dig kom­mer vi oss mye ras­ke­re og sik­re­re fram, sier Tom Eik­så, styre­le­der i Man­dal In­du­stri­for­ening.

Tirs­dag ble det klart at det kom­mer til å kos­te 140 kro­ner tur re­tur Man­dal Kris­tian­sand uten brik­ke el­ler 112 kro­ner med brik­ke. Det be­tyr 5–6 gan­ger mer å be­ta­le enn da­gens 21 kro­ner som kun er for å kjø­re inn i Kris­tian­sand.

Eik­så, som også er dag­lig le­der av TT An­legg, har selv en stor ma­skin­park som har en om­fat­ten­de tra­fikk mel­lom de to sør­lands­by­ene.

– Vi kom­mer na­tur­lig­vis til å mer­ke nye bom­sat­ser øko­no­misk. Sam­ti­dig er det uhy­re ver­di­fullt at kjøre­tida bort­imot hal­ve­res, sier Eik­så.

Han sier også at ny E 39 ikke minst er vik­tig på vinteren.

– Når det er snø­fall er det jo in­gen ga­ran­ti for å over­ho­det kom­me seg mel­lom by­ene. Den­ne pro­ble­ma­tik­ken for­svin­ner for­hå­pent­lig­vis mer el­ler mind­re med ny europa­vei, sier han.

Det sam­me sier eier av BRG Entre­pre­nør, Finn Ar­ne Re­me. Sel­ska­pet har kon­to­rer i Kris­tian­sand og Man­dal. Tra­fik­ken mel­lom by­ene er der­for om­fat­ten­de.

– Vi ser vel­dig fram til nye E 39. Og der­som det er bom­penge­fi­nan­sie­ring som skal til for å få det­te gjen­nom i Stor­tin­get, er det det vik­tigs­te, sier han.

Som Eik­så sier også Re­me at mye ras­ke­re fram­komst mel­lom by­ene samt sik­ker­het be­tyr mer enn økte bom­penge­sat­ser.

– Jeg er nok­så sik­ker på at det mes­te av næ­rings­li­vet i om­rå­det har den­ne hold­nin­gen, sier Re­me.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Styre­le­der Tom Eik­så i Man­dal In­du­stri­for­ening er også dag­lig le­der for TT An­legg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.