Har kap­ret an­sat­te – vil kap­re kun­der fra de sto­re kon­kur­ren­ter.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

RSM etab­le­rer seg på Sør­lan­det og vil kap­re re­vi­sjons­kun­der fra bran­sje­svæ­rin­ge­ne. Fore­lø­pig har de kap­ret an­sat­te.

– Vi tri­ves i ut­ford­rer­rol­len. Vi er sto­re nok til å ha re­le­vant kom­pe­tan­se, men små nok til å bry oss, ly­der det ube­skje­dent fra Hans Rag­nar Berg. Han er ma­na­ging part­ner i re­vi­sjons- og råd­giv­nings­sel­ska­pet RSM og tref­fer Fædre­lands­ven­nen på Fiske­bryg­ga i Kris­tian­sand, hvor sel­ska­pet star­ter opp over som­mer­en.

Blant de nær­mes­te na­bo­ene der blir PWC og Ernst & Young, sto­re bran­sje­ak­tø­rer og føl­ge­lig

15-20 AN­SAT­TE

– Fore­lø­pig er det tynt med kun­der. Vi må først tør­re å an­set­te gode folk. Det blir 15-20 styk­ker, for­delt på kon­to­ret her på Fiske­bryg­ga, ett i Aren­dal og et mind­re i Man­dal. Fleste­par­ten er sig­nert al­le­re­de, men vi hol­der fort­satt øyne­ne åpne, for­tel­ler Hans Rag­nar Berg.

– Hvor kom­mer de fra? – Samt­li­ge vi har an­satt til nå, kom­mer fra no­en av de fem sto­re: PWC, Ernst & Young, De­loit­te, KPMG og BDO.

SMB

RSMS sat­sings­om­rå­de er små og mel­lom­sto­re be­drif­ter, «kjer­nen av norsk næ­rings­liv», iføl­ge Berg. Han for­tel­ler at RSM har 150 an­sat­te per i dag, uten­om de som er på vei inn på Ag­der. Rundt 100 av de 150 sit­ter på Aker Bryg­ge, nes­ten 50 i Ber­gen og no­en få på Voss.

– Med 205 mil­lio­ner kro­ner i om­set­ning i 2016 er det langt opp til mil­li­ard­tal­le­ne hos de fem sto­re, men hel­dig­vis er ikke stør­rel­se noe mål i seg selv. Dess­uten er det også et godt styk­ke ned til num­mer sju på lis­ta. Når det gjel­der Sør­lan­det, er må­let å om­set­te for 30 mil­lio­ner kro­ner i lø­pet av to­tre år, be­ret­ter Berg.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Hans Rag­nar Berg er «ma­na­ging part­ner» i re­vi­sjons- og råd­giv­nings­sel­ska­pet RSM. Nå har det leid lo­ka­ler i and­re eta­sje i det røde byg­get i bak­grun­nen, over is­kios­ken, og star­ter opp over som­mer­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.