Ny pro­gno­se: Ven­ter 8.000 fær­re le­di­ge i år

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Mens det i gjen­nom­snitt var 84.000 re­gist­rert som helt le­di­ge hos Nav i fjor, an­slår Nav i en ny pro­gno­se at le­dig­he­ten i snitt vil bli 76.000 i år.

Fore­lø­pi­ge tall fra na­sjo­nal­regn­ska­pet for førs­te kvar­tal vi­ser at eks­port av tra­di­sjo­nel­le va­rer og olje­in­ves­te­rin­ger økte etter fle­re kvar­ta­ler med ned­gang.

– Veks­ten i norsk øko­no­mi tok seg opp i førs­te kvar­tal i år, og le­dig­he­ten har så langt i år falt ras­ke­re enn vi la til grunn i vår for­ri­ge pro­gno­se. Vi ven­ter en mo­de­rat opp­gangs­kon­junk­tur fram til 2018 som vil bi­dra til at sys­sel­set­tin­gen tar seg opp fram­over, sier ar­beidsog vel­ferds­di­rek­tør Si­grun Vå­geng.

For 2018 sier pro­gno­sen i snitt 71.000 ar­beids­le­di­ge. Det­te til­sva­rer at an­de­len le­di­ge vil gå ned fra 2,7 til 2,6 pro­sent av be­folk­nin­gen.

Til grunn for pro­gno­sen lig­ger en for­vent­ning om at krone­kur­sen vil hol­de seg på et lavt nivå, noe som bi­drar til økt eks­port og økt ak­ti­vi­tet i tu­rist­næ­rin­gen. Nav ven­ter også at olje­in­ves­te­rin­ge­ne vil bli la­ve­re i år enn i fjor, men at de fla­ter ut i 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.