Til Hans Bjar­ne Han­sen

Faedrelandsvennen - - MENING - WENCHE P. DEHLI, helse- og so­sial­di­rek­tør i Kris­tian­sand kom­mu­ne

Ditt åpne brev i Fædre­lands­ven­nen 24. mai rø­rer ved fø­lel­ser, og man­ge sy­nes det er rart at du i en al­der av 99 år ikke får plass på syke­hjem.

Du er in­ne på sen­tra­le spørs­mål for mo­der­ne eldre­om­sorg. Syke­hjem er et tilbud til men­nes­ker som har stør­re be­hov for til­syn og pleie enn de kan få i eget hjem. Et syke­hjem er i dag en langt mer avan­sert in­sti­tu­sjon for tung pleie og om­sorg enn de gam­le al­ders­hjem­me­ne var. Al­der er i seg selv ikke grunn til å få plass på syke­hjem.

Du skri­ver at «Vi kla­rer oss hjem­me med den hjel­pen vi får fra hjemme­tje­nes­ten tre gan­ger om da­gen». Det sy­nes jeg er gle­de­lig. Kris­tian­sand kom­mu­ne har i man­ge år sat­set på å leg­ge til ret­te for at alle kan få bo hjem­me lengst mu­lig. Å bo hjem­me er det bes­te for de fles­te, og det bes­te for fel­les­ska­pet og sam­fun­net. Hvis vi skal gi alle som tren­ger det gode tje­nes­ter, er vi nødt til å ha godt ut­for­me­de regler for til­de­ling. Og vi er nødt til å føl­ge dis­se reg­le­ne. I Stor­tings­mel­ding num­mer 13 (2011-2012), står «Hvis vi ikke gjør end­rin­ger i tje­nes­te­ne el­ler leg­ger til ret­te for at folk hol­der seg fris­ke len­ger enn i dag, vil hver fjer­de ung­dom på lands­ba­sis måt­te vel­ge helse- og so­sial­fag­lig ut­dan­ning for å dek­ke be­ho­vet i 2025, og hver tred­je i 2035. Det er ver­ken rea­lis­tisk el­ler øns­ke­lig.» Inn­byg­ge­re som kan ta vare på seg selv på en god måte, skal kla­re seg selv. Selv­sagt er det ten­ke­lig å gjø­re unn­tak, men ved å gjø­re unn­tak gjør vi for­skjell. Jeg for­står at selv om de fles­te øns­ker å bo hjem­me, så øns­ker man­ge eld­re å flyt­te til et sted der hvor de kan få bed­re til­gang til for ek­sem­pel en­kel prak­tisk hjelp og helse­tje­nes­ter. Et sted som gir trygg­het for­di and­re men­nes­ker er litt tet­te­re på og man kan fin­ne et so­si­alt fel­les­skap. Slike øns­ker har som of­test kom­mu­nen ikke an­svar for å føl­ge opp. Man­ge vel­ger der­for nå å flyt­te til en lett­stelt bo­lig og «bo­kol­lek­tiv» før hjelpe­be­ho­vet opp­står. Du vi­ser også til at du har fått be­skjed om at det vil kos­te deg 700 kro­ner å få føl­ge til lege­be­søk. Kom­mu­nen har ikke et tilbud om føl­ge til lege mot be­ta­ling. Det er imid­ler­tid in­gen­ting som hind­rer pri­va­te le­ve­ran­dø­rer av hjemme­tje­nes­ter å til­by det­te. In­gen skal lig­ge syke hjem­me uten å få lege­til­syn. Er man så syk at en ikke kan kom­me seg til fast­le­gen, plik­ter fast­le­gen en­ten å sør­ge for dro­sje­hen­ting el­ler å dra på syke­be­søk. Takk for at du løf­ter vik­ti­ge spørs­mål opp til of­fent­lig de­batt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.