Ame­ri­ka i svart og hvitt

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

DOKUMENTAR «I Am Not Your Ne­gro»

USA 2016 Al­ders­gren­se 12 år

Re­gi: Ra­oul Peck

Ma­nus: Ja­mes Bald­win Med­vir­ken­de: Sa­mu­el L. Jack­son Mu­sikk: Alex­ei Ai­gui

Da den ame­ri­kans­ke for­fat­te­ren Ja­mes Bald­win døde i 1987, had­de han så vidt ruk­ket å be­gyn­ne på sin kan­skje vik­tigs­te bok. «Remem­ber This Hou­se» skul­le for­tel­le USAS his­to­rie gjen­nom liv­e­ne til bor­gerre­tig­hets­ak­ti­vis­te­ne Med­gar Evers, Mal­colm X og Mar­tin Lut­her King, Jr. Alle tre var ven­ner av Bald­win og alle tre ble myr­det i lø­pet av 1960-tal­let. «I Am Not Your Ne­gro» er fil­men som en­de­lig full­fø­rer pro­sjek­tet.

Med ut­gangs­punkt i hans egne ord – hen­tet fra fore­drag, TVin­ter­vju­er og Sa­mu­el Jack­sons opp­les­ning av det ufer­di­ge ma­nu­skrip­tet – vi­ser do­ku­men­ta­ren USA slik Bald­win så det: et land hvor hvi­te og svar­te le­ver i helt se­pa­ra­te vir­ke­lig­he­ter, og en av- grunn av uvi­ten­het og hat sør­ger for at det for­blir slik. Og den som måt­te tro at det­te er en ut­da­tert fore­stil­ling, vil få en vek­ker av fil­mens kløk­tig sam­men­sat­te bil­de­mon­ta­sjer. Det er for­stem­men­de vans­ke­lig å se for­skjell på opp­tøy­ene i Bir­ming­ham i 1963 og i Fer­gu­son i 2014.

Ja­mes Bald­win var en so­ber, klar­tenkt og vel­ar­ti­ku­lert mann, men or­de­ne hans kun­ne bare så vidt skju­le en dyp, rett­fer­dig har­me. Det sam­me kan sies om den­ne fil­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.