Fag­brev skal gi re­ne­re bran­sje

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

I en bran­sje som har vært pre­get av svart ar­beid, mang­len­de av­ta­ler, kri­mi­na­li­tet og man­gel på ord­ne­de for­hold, set­tes nå alle kref­ter inn på å ta et vik­tig skritt mot ryd­di­ge­re for­hold.

Ny­lig var mer enn 60 re­pre­sen­tan­ter for bil­bran­sjens opp­læ­rings­kon­to­rer over hele lan­det sam­let til lands­møte i Kris­tian­sand. Der fikk de ser­vert pla­ne­ne om å inn­føre fag­brev­ut­dan­ning for bil­plei­e­fa­get. Det skjed­de blant an­net da de be­søk­te be­drif­ten Cars­hi­ne i Sør­lands­par­ken der dag­lig le­der Bern­hard Ro­land gikk knall­hardt ut og for­tal­te om be­ho­ve­ne for en fag­lig opp­ryd­ning og opp­da­te­ring i bil­plei­e­bran­sjen.

TOPPET LAG

Un­der sam­lin­gen i Sør­lands­par­ken var «la­get toppet» da fyl­kes­ord­fø­rer Ter­je Dam­man før­te an i opp­dra­get med å over­be­vi­se lan­dets opp­læ­rings­kon­tor om nød­ven­dig­he­ten av å inn­føre fag­brev­ut­dan­ning for bil­plei­e­fa­get.

– Et fag­brev er et be­vis på kom­pe­tan­se for de unge sam­ti­dig som det vil være godt og vik­tig for en næ­ring der det dess­ver­re også fin­nes use­riø­se fir­ma­er, sa Dam­man og nevn­te stikk­ord som svart ar­beid og kri­mi­na­li­tet. På den po­si­ti­ve si­den trakk han fram 20 år gam­le Re­j­han Ko­jic, si­den han var li­ten bare kalt Re­no, som un­der besøket var i full virk­som­het på ar­beids­plas­sen sin Cars­hi­ne. Re­no har etter en tøff opp­vekst og sto­re lære­vans­ker opp­nådd kom­pe­tanse­be­vis in­nen bil­plei­e­fa­get. Etter for­mi­da­bel inn­sats selv, men også med sterk støt­te fra ar­beids­gi­ver, fyl­kes­kom­mu­nen, Nav og Bil­bran­sjens Opp­læ­rings­kon­tor.

– Men Re­no har så langt ikke fått mu­lig­het til å få fag­brev. Går dere vi­de­re i ar­bei­det med fag­brev, skal vi i VestAg­der fyl­kes­kom­mu­ne backe dere skik­ke­lig opp, sa Dam­man.

LUKE UT USE­RIØ­SE

En of­fen­siv Cars­hi­ne-sjef Bern­hard Ro­land ga ty­de­lig ut­trykk for at han for­ven­ter at alle ap­plau­de­rer det som nå gjø­res for å ryd­de opp i eget hus i bil­plei­e­bran­sjen.

– At det skal være nor­malt at det kos­ter kun­den 250 kro­ner når to mann el­ler kvin­ner har job­bet med bi­len i halv­an­nen time, er jo full­sten­dig van­vit­tig. Og at kun­den ikke får kvit­te­ring, la Ro­land til.

Han er over­be­vist om at inn­fø­ring av fag­brev for bil­plei­e­fa­get vil være et vik­tig skritt for å luke ut de use­riø­se. – Og hel­dig­vis er det sta­dig fle­re se­riø­se fir­ma­er som jeg er over­be­vist om vil ta inn både en og to lær­lin­ger, sa Bern­hard Ro­land.

Lands­mø­tet ved­tok med stort fler­tall at det skal ar­bei­des vi­de­re for å få bil­pleie som egen fag­ut­dan­ning.

Tor­stein Ha­ralds­eid ved Bil­bran­sjen Opp­læ­rings­kon­tor Sør var svært for­nøyd og ros­te Cars­hi­ne som tok ini­tia­ti­vet. Han sier at godt sam­ar­beid mel­lom fyl­kes­kom­mu­nen, opp­læ­rings­kon­to­ret og be­drif­ten har ført til at pro­ses­sen nå er i gang.

FOTO: TOR MJAALAND

En en­ga­sjert dag­lig le­der ved Cars­hi­ne, Bern­hard Ro­land (i midt­en) i sam­ta­le med sam­ar­beids­part­ner­ne som job­ber for å få til fag­brev i bil­plei­e­fa­get. Til venst­re fyl­kes­ord­fø­rer i Vest-ag­der, Ter­je Dam­man, til høy­re fag­kon­su­lent Tor­stein Ha­ralds­eid ved Bil­bran­sjens Opp­læ­rings­kon­tor Sør.

MJAALAND ARKIVFOTO: TOR

Den unge man­nen star­ten på pro­ses­sen med å få fag­ut­dan­ning i bil­plei­e­fa­get da det­te bil­det ble tatt. Han he­ter Re­j­han Ko­jic og fikk i vin­ter kom­pe­tanse­be­vis i fa­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.